“Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?” - İslami İçerikli Yazılar
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.122 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.902 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22969 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, “Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 1871 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{“Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”}   Okunma sayısı 1871 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı furkan61

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.890
 • Konu: 675
 • Derviş: 507
 • Teşekkür: 9

“Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”


Al­lah adam­la­rı­nın gü­zel ah­lâ­kın­dan bi­ri de, bir Müs­lü­man kar­de­şi ve­fat et­ti­ğin­de, onun ce­na­ze­sin­de bu­lun­ma­sı ve­ya has­ta ol­duk­la­rı za­man zi­ya­re­ti­ne koş­ma­sı­dır. Ni­te­kim, Re­su­lul­lah efen­di­miz sa­bah na­maz­la­rı­nı kıl­dır­dık­tan son­ra, ce­ma­ate kar­şı otu­rup; “Has­ta olan kar­de­şi­miz var mı? Zi­ya­re­ti­ne gi­de­lim“ bu­yu­rur­du. Has­ta yok­sa; “Ce­na­ze­si olan var mı? Yar­dı­ma gi­de­lim!“ bu­yu­rur­du. Ce­na­ze olur­sa, yı­kan­ma­sın­da, ke­fen­len­me­sin­de yar­dım eder, na­ma­zı­nı kıl­dı­rır, kab­ri­ne ka­dar gi­der­di. Ce­na­ze yok­sa; “Rü­ya gö­ren var­sa an­lat­sın! Din­le­ye­lim, ta­bir ede­lim!“ bu­yu­rur­du.

İs­lam bü­yük­le­ri, bir ce­na­ze­de bu­lun­duk­la­rı za­man hü­zün­lü ve ku­sur­la­rı için ne­dâ­met duy­gu­su için­de olur­lar­dı. Ce­na­ze­yi kab­re gö­tü­rür­ken çir­kin bir şey ko­nuş­mak şöy­le dur­sun, her­han­gi bir mu­bah söz da­hi söy­le­mez­ler­di. Hiç­bir dün­ya ke­lâ­mı söy­le­me­den ce­na­ze­yi kab­re gö­tü­rür­ler­di.

Hâ­tem’ül-Esam haz­ret­le­ri şöy­le der­di: “Ce­na­ze­ler­de ha­zır bu­lun­mak su­re­tiy­le kal­bin has­ta­lık­la­rı­nı te­da­vi et­mek bir fa­ri­za­dır!”

On­lar ön­le­rin­de­ki ce­na­ze­den ib­ret alır­lar­dı. Ha­dîs-i şe­rif­te: “Bir va’ze­di­ci ola­rak ölüm kâ­fi­dir!” bu­yu­rul­muş­tur. Re­su­lul­lah sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem bu­yur­du ki: “Si­ze iki va­iz, na­si­hat­çı bı­rak­tım, bi­ri su­sar, bi­ri ko­nu­şur. Su­san na­si­hat­çı ölüm­dür. Ko­nu­şan ise Kur’an’­dır.” Su­sa­rak, hâ­liy­le na­si­hat eden ölüm di­yor ki: Ben, her can­lı­yı pu­su­da bek­le­mek­te­yim. Za­ma­nı ge­lin­ce ani­den pu­su­dan çı­kıp, ya­ka­la­yı­ve­ri­rim. Eğer be­nim her­kes için ya­pa­ca­ğım mu­ame­le­nin bir ben­ze­ri­ni gör­mek is­te­yen var­sa; pa­di­şah­lar, ken­di­le­rin­den ön­ce ge­lip geç­miş pa­di­şah­la­ra; emîr­ler de, ve­fat et­miş, ge­çip git­miş emîr­le­re bak­sın­lar. Bu akı­bet er ve­ya geç her­ke­sin ba­şı­na ge­le­cek­tir.

Ha­dis-i şe­rif­te, “Has­ta­la­rı zi­ya­ret edi­niz, ce­na­ze­nin ar­ka­sı sı­ra gi­di­niz. Bu si­ze, âhi­re­ti ha­tır­la­ta­cak­tır” bu­yu­rul­muş­tur. Ya­ni âhi­re­ti ha­tır­la­dık­ça dün­ya­nın ya­lan­cı lez­zet­le­ri hak­kın­da zühd ve tak­va­nız ar­tar...

Ön­ce­ki­ler, bir ce­na­ze­de ha­zır bu­lun­duk­la­rı za­man, gün­ler­ce hü­zün için­de ka­lır­lar, ölü­mü ve ölüm­den son­ra­ki ha­ya­tın saf­ha­la­rı­nı te­fek­kü­re da­lar­lar­dı. On­la­rın bu ha­li, yüz­le­rin­den oku­nur­du...


Mehmet Oruc


Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hasshytashysi-ceshynashyzeshysi-oshylan-var-mi8221-t6451.0.html
Çevrimdışı KaTre

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 8.642
 • Konu: 1915
 • Derviş: 404
 • Teşekkür: 371
Ynt: “Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”
« Cevapla #1 : 28/11/08, 14:33 »
“Ce­na­ze­ler­de ha­zır bu­lun­mak su­re­tiy­le kal­bin has­ta­lık­la­rı­nı te­da­vi et­mek bir fa­ri­za­dır!”

Ön­ce­ki­ler, bir ce­na­ze­de ha­zır bu­lun­duk­la­rı za­man, gün­ler­ce hü­zün için­de ka­lır­lar, ölü­mü ve ölüm­den son­ra­ki ha­ya­tın saf­ha­la­rı­nı te­fek­kü­re da­lar­lar­dı. On­la­rın bu ha­li, yüz­le­rin­den oku­nur­du...


 X:04
Allah razı olsun.


Susmak ne güzeldir; muhatap arifse edep, âşıksa ifade, ahmaksa cevap.

Serdar Tuncer

Çevrimdışı leylirumi

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 230
 • Konu: 11
 • Derviş: 432
 • Teşekkür: 0
Ynt: “Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”
« Cevapla #2 : 28/11/08, 21:05 »
Allah cc razı olsun.


Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

 lâyık değilim amma lûtfedersin. Sultânım, Efendim, boynumda kemendin.

Çevrimdışı safa

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 395
 • Konu: 6
 • Derviş: 304
 • Teşekkür: 0
 :X06   X:01    :X06


"NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR"


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Secde Ancak Sana yakışır Panama Kanalının Çalışma Prensibi ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.043 saniyede oluşturulmuştur


“Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”Güncelleme Tarihi: 02/06/20, 05:46 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim