Hayat Dengemiz – Aile Toplumun Direğidir - Semerkand Dergisi
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.092 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.745 yorum yapıldı. Bugün 3 konu ve 3 ileti gönderildi.. Toplam : 22952 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Hayat Dengemiz – Aile Toplumun Direğidir, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 1686 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Hayat Dengemiz – Aile Toplumun Direğidir}   Okunma sayısı 1686 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kararlı

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 7.047
  • Konu: 1851
  • Derviş: 4252
  • Teşekkür: 31
Hayat Dengemiz – Aile Toplumun Direğidir

Her şe­yi çift ola­rak ya­ra­tan (Zâ­ri­yât 51/49), bir ve ben­zer­siz Al­lah Te­âlâ, Hz. Âdem’i (a.s) ve Hz. Hav­vâ va­li­de­mi­zi ya­ra­ta­rak, in­san çif­ti­ni ka­dın ve er­kek­ten mey­da­na ge­tir­di. (Ni­sâ 4/1) İn­san nes­li, ilk ai­le­yi oluş­tu­ran bu mü­ba­rek çift­ten ço­ğa­la­rak gü­nü­mü­ze ka­dar gel­di.
 
Bu­gün de top­lum­la­rın var­lı­ğı, nes­lin ço­ğa­la­rak de­vam et­me­si ai­le­ye bağ­lı­dır. Ka­dın, er­kek ve bun­la­rın ço­cuk­la­rın­dan olu­şan ai­le, mil­let­le­rin üze­ri­ne ku­ru­lu ol­du­ğu te­mel ya­pı­yı mey­da­na ge­ti­rmek­te­dir.
 
Ai­le ku­ru­mu, ka­dın ve er­ke­ğin meş­ru ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de, ya­ni ni­kâh ak­diy­le bir ara­ya gel­me­le­riy­le olu­şur. Re­sû­lul­lah Efen­di­miz de (s.a.v),
 
“Ev­le­nin, ço­ğa­lın. Kı­ya­met gü­nü üm­me­ti­min çok­lu­ğuy­la if­ti­har ede­rim” bu­yu­ra­rak üm­me­ti­ni ev­len­me­ye, ai­le kur­ma­ya teş­vik et­mek­te­dir. (Ab­dür­rez­zâk, el-Mu­san­nef, nr. 10391; Sü­yû­tî, el-Câ­miu’s-Sa­gîr, nr. 3366; ay­rı­ca bk. Ebû Dâ­vûd, Ni­kâh, 4; Ne­sâî, Ni­kâh, 11)
 
İs­lâm, ev­li­lik ve ai­le ku­ru­mu­na, ön­ce­lik­le ka­dın ve er­ke­ğin ha­ram yol­la­ra sap­ma­sı­nı ön­le­mek, top­lu­mu şe­kil­len­di­ren te­mel sos­yal üni­te­yi oluş­tur­mak ve bir­çok pey­gam­be­rin, “So­yum­dan ina­nan ve ha­yır­lı iş­ler ya­pan bir ne­sil ver” du­asın­da ol­du­ğu gi­bi ha­yır­lı ne­sil­ler ye­tiş­tir­me he­def­le­ri­ni yük­ler.
 
Al­lah Te­âlâ, mü­min­le­rin mü­min­ler­le ev­len­me­si­ni bu­yu­ra­rak (Ba­ka­ra 2/221), biz­le­re ai­le­nin olu­şu­mun­da te­mel ku­ra­lı bil­dir­mek­te­dir. Ya­ni müs­lü­man ai­le, müs­lü­man er­kek ve ka­dın­dan mey­da­na ge­lir. Özel­lik­le müs­lü­man bir ha­nı­mın gay­ri müs­lim bir er­kek­le ev­li­li­ği­ni di­ni­miz ke­sin­lik­le ya­sak­la­mış­tır. Çün­kü ço­cuk­la­rın so­yu ba­ba­ya nis­bet edi­lir. Müs­lü­man bir ka­dın, gay­ri müs­lim bir er­kek­le İs­lâm’ı ka­bul edip müs­lü­man ol­ma­sı şar­tıy­la ev­le­ne­bi­lir.
 
Mu­kad­des bir yu­va ku­ru­lur­ken İs­lâ­mî ka­ide­le­re ri­ayet edil­me­si en önem­li şart­tır. Ai­le sa­ade­ti, her iki ta­ra­fın İs­lâm’ın be­lirt­ti­ği hak ve ve­ci­be­le­re ita­at et­me­si­ne bağ­lı­dır. Eş­le­rin, İs­lâm’ın emir ve ya­sak­la­rı­nı ha­yat­la­rın­da tat­bik et­me­le­ri ile an­cak mut­lu ve ge­le­ce­ğin sağ­lam te­mel­le­ri­nin atıl­dı­ğı bir yu­va ku­ru­la­bi­lir.
 
Bir yu­va kur­duk­tan son­ra onu ko­ru­mak, ön­ce­lik­le Al­lah Te­âlâ’nın,
 
“Mü­min er­kek­le­re söy­le, göz­le­ri­ni ha­ram­dan sa­kın­sın­lar ve ırz­la­rı­nı ko­ru­sun­lar…

Ve mü­min ka­dın­la­ra söy­le, göz­le­ri­ni ha­ram­dan sa­kın­sın­lar ve ırz­la­rı­nı ko­ru­sun­lar…” (Nûr 24/30-31) emir­le­ri­ne uy­mak­la müm­kün­dür. Bu, hem ai­le hem de top­lum ha­ya­tı­nın hu­zu­ru, gü­ve­ni ve ge­le­ce­ği için te­mel şart­tır. Son­ra eş­ler, bir­bir­le­ri­ne kar­şı gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lış­ma­lı, so­rum­lu­luk­la­rı Al­lah ve Re­sû­lü’nün bil­dir­di­ği gi­bi pay­laş­ma­lı­dır.
 
Ai­le or­ta­mın­da­ki dav­ra­nış­la­rı­mı­zın şek­li, di­ni­mi­zin top­lum içe­ri­sin­de biz­den bek­le­dik­le­rin­den fark­lı de­ğil­dir. Pren­sip­le­ri Kur’an ve sün­net­te be­lir­le­nen İs­lâm ah­lâ­kı ya­şan­dık­tan son­ra, ai­le ha­ya­tın­da mut­lu­lu­ğu el­de et­me­mek için hiç­bir se­bep yok­tur.
 
Ger­çi gü­nü­müz­de İs­lâm’ı ya­şa­mak, el­de ateş ko­ru tut­mak ka­dar zor­laş­tı. Gay­ri İs­lâ­mî kül­tür­le­rin, özel­lik­le Ba­tı dün­ya­sı­nın ha­yat tar­zıy­la aşı­la­nan kül­tü­rü­müz ma­ale­sef cid­di teh­dit al­tın­da­dır.
 
Ar­tık ai­le kav­ra­mı­na ve­ri­len de­ğe­rin ve du­yu­lan say­gı­nın ye­ri­ni, Ba­tı­lı­lar­’da ol­du­ğu gi­bi ai­le­siz, an­ne ba­ba­sız bir ha­yat an­la­yı­şı al­mak­ta­dır. Ka­dın er­kek bir­lik­te­li­ği­nin yal­nız­ca tat­min ara­cı ol­du­ğu dü­şün­ce­si yay­gın­lık ka­zan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Oy­sa ya­kın za­man­la­ra ka­dar biz bu bir­lik­te­li­ğe ne çok bo­yut, ne de­rin an­lam­lar ka­zan­dır­mış­tık… Bu­gü­nün mad­de­ci dün­ya­sı­nın res­mî si­pa­riş­le yap­tır­dı­ğı ai­le film­le­rin­de­ki an­lam­lar­dan çok da­ha faz­la­sı­nı ka­zan­dır­mış­tık.
 
Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lan ye­ni an­la­yış­ta ev­le­nip ai­le kur­mak, so­rum­lu­luk al­mak, ge­le­cek te­miz ne­sil­le­rin de­va­mı­na kat­kı­da bu­lun­mak ge­rek­siz bir yük ola­rak ka­bul edi­lmek­te­dir. Ni­kâh­sız be­ra­ber­lik­ler­den ço­cuk sa­hi­bi ol­mak ade­ta özen­di­ri­lmek­te­dir. Ai­le kül­fe­ti­ne gir­mek­si­zin ço­cuk edin­me­nin so­nuç­la­rı ile, o çok özen­di­ği­miz Ba­tı’nın ba­şı cid­di şe­kil­de dert­tey­ken, bi­zim ma­ga­zin dün­ya­mız bu­nu çö­züm ola­rak sun­mak­ta­dır.
 
Ne­ti­ce­de kül­tü­rel bo­zul­ma ve çö­zül­me o dü­ze­ye var­dı ki, ta­ma­men Ba­tı ha­yat tar­zı­nın bir ürü­nü olan flört, İs­lâm’ı ha­ya­tı­nın mer­ke­zi­ne koy­du­ğu­nu söz­le­riy­le, kı­lık-kı­ya­fe­tiy­le ilân eden müs­lü­man genç­ler ara­sın­da da gö­rü­lmek­te­dir. Pak Ehl-i sün­net yo­lu­nun ke­sin­lik­le red­det­ti­ği ge­çi­ci ni­kâh­la da bu du­rum meş­ru­laş­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Oy­sa bi­zim inan­cı­mız, ha­yat tar­zı­mız, kül­tü­rü­müz, ge­le­ne­ği­miz, ne ni­kâh­sız be­ra­ber­li­ği ka­bul et­mek­te, ne de ge­çi­ci ni­kâ­ha izin ver­mek­te­dir. Ge­rek­çe­si her ne olur­sa ol­sun, hiç­bir ni­kâh­sız be­ra­ber­li­ğin ya da ge­çi­ci ni­kâh adıy­la zi­na­nın onay­lan­ma­sı as­la müm­kün de­ğil­dir.
 
Uzun­ca bir za­man­dır müs­lü­man­la­rın çok dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­re­ken bir dö­ne­mi ya­şa­mak­ta­yız. Sa­vaş mey­dan­la­rın­da mağ­lûp olan­lar, hu­zur ve mut­lu­luk va­ad­le­riy­le bu­gün ara­mız­da ku­zu pos­tun­da do­la­şmak­ta­dır. Tek­no­lo­ji­nin bü­tün im­kân­la­rı­nı kul­la­na­rak kül­tü­rü­mü­zün can da­mar­la­rı­nı, bi­zi biz ya­pan her şe­yi tah­rip et­me­ye ça­lış­mak­ta­dır­lar.
 
Bil­me­li­yiz ki, müs­lü­man ai­le müs­lü­man top­lu­mun te­mel di­re­ği­dir. Bu di­rek yı­kı­lır­sa -ki İs­lâm düş­man­la­rı­nın ilk he­de­fi bu­dur- top­lu­mu­mu­zun ayak­ta kal­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Te­le­viz­yo­nuy­la, si­ne­ma­sıy­la, mü­zi­ğiy­le, ede­bi­ya­tıy­la, içi­mi­ze sı­zıp bi­zi yok et­me­ye ça­lı­şan­la­ra kar­şı bü­tün gay­re­ti­miz­le bu ne­zih ku­ru­mu ko­ru­mak ve ya­şat­mak zo­run­da­yız. Bu yol­da pey­gam­ber vâ­ri­si rab­bâ­nî âlim­ler reh­ber­li­ğin­de bir­bi­ri­mi­ze des­tek ver­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. As­la yı­kıl­ma­dan, dim­dik ayak­ta ka­la­rak, in­san­lı­ğın hu­zur ve mut­lu­luk ümit­le­ri­ni ken­di hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­muz­la ye­şert­mek zo­run­da­yız.
 
Ça­re, her du­rum­da ol­du­ğu gi­bi Kur’an ve sün­ne­te sım­sı­kı sa­rıl­mak­tır. Bu­gün ateş­ten bir kor ol­sa da ça­re bu­dur. Baş­ka yol yok!…


Muhammed   Saki Erol

| Haziran 2013 | HAYAT DENGEMİZ |
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hayat-dengemiz--aile-toplumun-diregidir-t33598.0.html;topicseen

Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Osmanlı Elçilerinin Wikileaks Raporları Kutsi Hadis Nedir ? ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 1.074 saniyede oluşturulmuştur


Hayat Dengemiz – Aile Toplumun DireğidirGüncelleme Tarihi: 07/04/20, 07:36 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim