Hayat Dengemiz – Allah Yolunda Birlik Olalım - Semerkand Dergisi
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.084 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.721 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22942 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Hayat Dengemiz – Allah Yolunda Birlik Olalım, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2222 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Hayat Dengemiz – Allah Yolunda Birlik Olalım}   Okunma sayısı 2222 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kararlı

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 7.047
  • Konu: 1851
  • Derviş: 4252
  • Teşekkür: 31
Hayat Dengemiz – Allah Yolunda Birlik Olalım

Ne mut­lu biz­le­re ki, rab­bi­miz bi­zi iki bü­yük ni­met­le mü­kâ­fat­lan­dır­mış bu­lu­nu­yor: Al­lah ka­tın­da tek din olan İs­lâm’la şe­ref­len­miş bu­lun­mak ve pey­gam­ber­le­rin baş ta­cı Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v) üm­met ol­mak. Bun­lar öy­le bü­yük ni­met­ler­dir ki, bü­tün ha­ya­tı­mız bu iki ni­me­tin şük­rü­ne adan­sa yi­ne de az­dır.
 
Bu ka­dar bü­yük bir ni­met olan di­ni­mi­zin te­me­li, sev­gi, bir­lik-be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik ru­hu­dur. Mu­kad­des ki­ta­bı­mı­zın bir­çok âye­ti, Pey­gam­be­ri­mi­z’in pek çok ha­di­s-i şe­ri­fi bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin ko­run­ma­sı, fit­ne ve ay­rı­lı­ğın fe­lâ­ke­ti üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­mak­ta­dır.
 
Müs­lü­man­lar ola­rak di­ni­mi­zin bu ko­nu­da­ki emir ve ya­sak­la­rı­na ay­nen ri­ayet ede­rek top­lu­ca hu­zur ve mut­lu­luk için­de ya­şa­ya­bi­lir; bu sa­ye­de rab­bi­mi­zin rı­za­sı­na ve ebe­dî sa­ade­te ka­vu­şa­bi­li­riz.
 
Ay­rı­ca unu­tul­ma­ma­lı­dır ki bir mil­le­tin be­ka­sı­nın te­mel şar­tı, bir­lik ve be­ra­ber­lik ru­hu­nun ya­şa­tıl­ma­sı, fert­ler ve fark­lı grup­lar ara­sın­da kar­deş­li­ğin ko­run­ma­sı­dır. Bir­lik ru­hu­nu kay­be­den top­lum­lar her şey­le­ri­ni kay­be­der­ler. Fert­le­ri bir­bi­ri­ne düş­man olan mil­let­ler yok olup gi­der­ler. Ta­rih bu­nun ör­nek­le­riy­le do­lu­dur.
 
***
 
Rab­bi­miz müs­lü­man­la­rı bir­bi­ri­nin kar­de­şi ilân et­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la, han­gi dü­şün­ce ve gru­ba da­hil olur­sa ol­sun müs­lü­man­lar bir­bir­le­ri ile kar­deş­çe ve dost­ça ge­çin­mek zo­run­da­dır. Ce­nâb-ı Al­lah,
 
“Ger­çek­ten bü­tün mü­min­ler kar­deş­tir. Öy­ley­se (kav­ga et­tik­le­ri za­man) kar­deş­le­ri­ni­zin ara­sı­nı (bu­lup) ba­rış­tı­rı­nız” (Hu­cu­rât 49/10) bu­yu­ru­yor. Bu ilâ­hî fer­man, mü­min­le­rin ara­sı açıl­dı­ğın­da di­ğer mü­min­le­re on­la­rı ba­rış­tır­ma va­zi­fe­si­ni ver­miş bu­lu­nu­yor. Böy­le­ce bir­lik ve da­ya­nış­ma­nın yo­lu da gös­te­ril­miş olu­yor.
 
Hz. Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v) ara­mız­da­ki kar­deş­lik, sev­gi ve say­gı bağ­la­rı­nın kop­ma­ma­sı için mü­min­le­rin bir­bi­ri­ne na­sıl dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­mış­lar­dır. Bu­yu­ru­yor­lar ki: “Mü­min uy­sal­dır, ken­di­si ile ün­si­yet edi­lir. Hoş ge­çin­me­yen ve ken­di­si ile hoş ge­çi­ni­le­me­yen kim­se­de ha­yır yok­tur.” (Ah­med b. Han­bel, Müs­ned, 2/400; Ta­be­râ­nî, el-Mu‘ce­mü’l-Ke­bîr, 6/161; Ha­tîb, Tâ­rî­hu Bağ­dâd, 11/376)
 
“Bü­tün mü­min­ler bir­bi­ri­ne kar­şı acı­yıp ba­ğış­la­ma­da, sev­gi ve say­gı­da, iyi­lik ve yar­dım­laş­ma­da bir vü­cut gi­bi­dir. Vü­cu­dun bir uz­vu has­ta­lan­dı­ğın­da, di­ğer âza­lar bir­bir­le­ri­ni has­ta âza­nın acı­sı­na ça­ğı­rır­lar.” (Müs­lim, Birr, 67; Ah­med b. Han­bel, Müs­ned, 4/271, 276; Teb­ri­zî, Miş­kât, nr. 4954; Ebû Nu­aym, Hil­ye­tü’l-Ev­li­yâ, 4/126)
 
Pey­gam­be­rî ah­lâ­kın, “Ken­di­miz için se­vip is­te­di­ği­mi­zi kar­deş­le­ri­miz için de se­vip is­te­me­miz” pren­si­bi­ne bu­gün için ne ka­dar muh­ta­cız! Bü­tün in­san­lık, “Ken­di şah­si­ye­ti, ca­nı ve ma­lı, şe­re­fi ve na­mu­su na­sıl mu­kad­des ise, baş­ka­la­rı­nın­ki de ay­nı şe­kil­de mu­kad­des­tir” düs­tu­ru­na ne ka­dar muh­taç!
 
***
 
Kar­deş­lik ve da­ya­nış­ma hu­ku­ku­na uy­ma­yan fert­ler­den olu­şan top­lum­lar­da be­lâ ve mu­si­bet, fit­ne ve ay­rı­lık as­la ek­sik ol­ma­ya­cak­tır. Bu du­ru­ma düş­me­mek için rab­bi­miz,
 
“Al­lah’a ve Re­sû­lü’­ne ita­at edi­niz. Bi­ri­bi­ri­niz­le çe­kiş­me­yi­niz. Son­ra kor­ku ile za­afa dü­şer­si­niz, kuv­ve­ti­niz gi­der. Bir de sab­re­di­niz. Al­lah sab­re­den­ler­le be­ra­ber­dir” (En­fâl 8/46) bu­yu­ru­yor. Bu ilâ­hî hü­küm mil­let­çe ib­ret alın­ma­sı ge­re­ken öl­mez bir ha­yat pren­si­bi­dir. İyi bil­mek zo­run­da­yız ki, fit­ne sa­de­ce çı­ka­ran­da kal­maz, in­san­la­ra si­ra­yet ede­rek top­lu­mu pe­ri­şan eder. Bir­lik ve da­ya­nış­ma bağ­la­rı­nı tah­rip eden en kor­kunç fe­lâ­ket fit­ne­dir.
 
Top­lu­mun bir­lik ve dü­ze­ni­ni boz­mak, top­lu­luk­tan ay­rıl­mak di­ni­miz­ce bü­yük suç­lar­dan sa­yıl­mış­tır. Hz. Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v), “Her kim ita­at­ten çı­kar, top­lu­luk­tan ay­rı­lır da bu hal üze­re ölür­se, ca­hi­li­ye ölü­müy­le öl­müş olur” bu­yu­ra­rak ce­ma­at ol­ma­nın, bir­lik­te ha­re­ket et­me­nin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­ler­dir. (Müs­lim, İmâ­re, 53; Ne­sâî, Tah­rîm, 28; İbn Mâ­ce, Fi­ten, 7; bk. Ah­med b. Han­bel, Müs­ned, 1/275-297; Ebû Ya‘lâ, el-Müs­ned, 4/235)
 
Bu il­ham­la rah­met­li Meh­med Âkif ne ka­dar ve­ciz söy­le­miş­tir:
 
“Gir­me­den tef­ri­ka bir mil­le­te düş­man gi­re­mez
 
Top­lu vur­duk­ça yü­rek­ler, onu top sin­di­re­mez.”
 
Ce­nâb-ı Rab­bü’l-âle­mi­n’in şu fer­ma­nı ku­lak­la­rı­mı­za kü­pe ol­ma­lı­dır:

“He­pi­niz top­tan Al­lah’ın ipi­ne sa­rı­lın. Par­ça­la­nıp ay­rıl­ma­yın. Ha­ni siz bir­bi­ri­ni­ze düş­man iken O kalp­le­ri­ni­zi ısın­dı­rıp bir­leş­tir­miş­ti. İş­te O’nun bu ni­me­ti sa­ye­sin­de kar­deş ol­muş­tu­nuz.” (Âl-i İm­rân 3/103)
 
Top­lum ola­rak bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe her za­man­kin­den da­ha muh­taç ol­du­ğu­muz bu za­man­da fit­ne ve ay­rı­lık­lar­dan ateş­ten ka­çar­ca­sı­na kaç­mak, kar­deş­lik hu­ku­ku ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa onu yap­mak zo­run­da­yız. Hiç va­kit kay­bet­me­den top­ye­kün kar­deş­çe ya­şa­ma­ya ça­lış­ma­lı­yız. Ak­si tak­dir­de da­ğıl­mış bir tes­bih gi­bi sa­çı­lır ve kay­bo­lur gi­de­riz. Bu mil­let ay­rı­lık­tan çok ıs­tı­rap­lar çek­ti, bü­yük acı­lar ya­şa­dı, bu­nu unut­ma­ma­lı­yız.


Muhammed   Saki Erol

| Haziran 2013 | HAYAT DENGEMİZ |
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hayat-dengemiz--allah-yolunda-birlik-olalim-t33623.0.html;topicseen

Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Ziyaret... Hatim Duası ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.065 saniyede oluşturulmuştur


Hayat Dengemiz – Allah Yolunda Birlik OlalımGüncelleme Tarihi: 20/02/20, 14:21 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim