Hayat Dengemiz – Yolumuz Sohbet Yoludur - Semerkand Dergisi
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.196 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 146.080 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 23081 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Hayat Dengemiz – Yolumuz Sohbet Yoludur, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2774 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Hayat Dengemiz – Yolumuz Sohbet Yoludur}   Okunma sayısı 2774 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kararlı

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 7.047
  • Konu: 1852
  • Derviş: 4252
  • Teşekkür: 33

Ce­nâb-ı Mev­lâ, in­sa­noğ­lu­nu bü­tün mah­lû­ka­tın için­de en mü­kem­mel, müm­taz ve mü­ker­rem ola­rak ya­rat­mış­tır.
 
İn­san bu mü­kem­me­li­yet ve mü­ker­re­mi­ye­ti­ni id­rak edip, Al­lah’ın ke­lâ­mı­na ve Fahr-i Âlem’in (s.a.v) be­yan­la­rı­na ku­lak ve­rir ve bun­la­rı ha­li­sa­ne ya­şa­ma­ya gay­ret eder­se, iş­te o za­man fe­lâ­ha eren­ler­den olur. Ce­nâb-ı Zül­ce­lâl’in, me­lek­le­ri­ne kar­şı if­ti­har et­ti­ği övül­müş in­san­lar züm­re­si­ne gi­rer.
 
Ha­bîb-i Kib­ri­yâ Efen­di­miz (s.a.v), bü­tün dün­ya­da İs­lâm’ın şa­şır­tı­cı bir hız­la ya­yıl­ma­sıy­la ne­ti­ce­le­nen hiz­me­ti­ni, soh­bet­le in­san­la­rı ye­tiş­ti­re­rek baş­lat­mış­tı. Onun soh­be­tiy­le ter­bi­ye olan ve en şe­ref­li ne­sil ol­ma lut­fu­na eren bu in­san­la­ra as­hâb-ı ki­râm de­nil­mek­te­dir ki, bu ifa­de­nin bir mâ­na­sı soh­bet­le ye­ti­şen­ler, ol­gun­la­şan­lar­dır.
 
Fahr-i Kâ­inat Efen­di­miz’in (s.a.v) soh­be­ti öy­le bir ter­bi­ye­ye ve­si­le idi ki, in­san­la­rın yır­tı­cı­lık­ta vah­şi hay­van­la­rı geç­ti­ği bir or­tam­da as­hâb-ı ki­râm, bü­tün im­kân­sız­lık­la­ra rağ­men ba­rı­şı, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği te­min et­miş, in­san­lı­ğın kur­tu­luş mo­de­li ol­muş­tu. Ta­ri­hin hiç­bir dev­re­sin­de bu şe­kil­de cen­net ha­ya­tı­nın da­ha dün­ya­da iken ya­şan­dı­ğı gö­rül­me­miş­tir, gö­rül­me­ye­cek­tir de…
 
Rab­bü’l-âle­min’in soh­bet­le­re ay­rı bir na­za­rı var­dır. İs­lâm ah­lâ­kı­nı öğ­ren­mek, bir­bir­le­riy­le kar­deş­lik kur­mak, ay­rı­lı­ğı, tef­ri­ka­yı ber­ta­raf et­mek için bir ara­ya ge­lip soh­bet eden mü­min­le­re me­lek­ler da­hi gıp­ta eder­ler. Eğer bu soh­bet­ler iyi de­ğer­len­di­ri­lir­se, in­san­lar süf­li­lik­ten kur­tu­lur, yük­sek de­re­ce­le­re ka­nat açar­lar.
 
Soh­be­tin bu öne­mi se­be­biy­le bü­yük­ler, “Yo­lu­muz soh­bet üze­ri­ne­dir” bu­yur­muş­lar­dır. Do­la­yı­sıy­la, soh­be­ti ter­ke­den, bü­yük­le­rin ta­rif et­ti­ği yo­lu ter­ket­miş olur. Ay­rı­ca soh­be­tin mü­ek­ked bir sün­net ol­du­ğu­nu da bil­me­miz ge­re­kir.
 
Bu­ra­da sö­zü edi­len soh­bet, dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da her­han­gi bir soh­bet­ten çok fark­lı gö­zük­me­se de, önem­li ba­zı özel­lik­ler ta­şır. Bu özel­lik­le­rin en baş­ta ge­le­ni, ya­pı­lan soh­be­tin ga­ye­si­dir. Soh­bet­ten ga­ye, Ce­nâb-ı Mev­lâ’nın rı­za­sı­nı tah­sil, kal­bin ih­ya­sı, ebe­di­yet yo­lun­da ge­rek­li bil­gi­le­re ulaş­mak, gü­zel ah­lâk ve edep yo­lun­da me­sa­fe kat et­mek, te­rak­ki et­mek­tir.
 
Di­ğer bir fark, soh­be­tin ko­nu­la­rın­da ken­di­ni gös­te­rir. Soh­bet­te dün­ya ko­nu­şul­maz, ko­nu­şul­ma­ma­lı­dır. Hat­ta uk­ba­dan da bah­se­dil­mez, si­ya­set, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı gi­bi lü­zum­suz iş­ler­den bah­se­dil­mez. De­di­ko­du, gıy­bet, ma­la­ya­ni­lik gi­bi gay­ri meş­ru dav­ra­nış­la­ra as­la yer ve­ril­mez, fır­sat ta­nın­maz.
 
İn­sa­nın mâ­nen te­rak­ki­si­ne ve­si­le olan soh­be­tin di­ğer önem­li bir vas­fı da, ki­min­le soh­bet ya­pı­la­ca­ğı hu­su­su­dur. Bü­yük­ler bu­nu şu ve­ciz söz­le açık­la­mış­lar­dır:
 
“Ya se­nin ken­di­sin­de yok ola­ca­ğın, ya da onun sen­de yok ola­ca­ğı bi­ri ile soh­bet et. Ya da hem se­nin, hem de onun Al­lah’ta yok ola­ca­ğı­nız bi­ri ile ne sen ka­la­sın, ne de o…”
 
İş­te böy­le bir soh­bet mec­li­sin­de, an­la­tı­lan­la­ra iyi­ce ku­lak ve­ril­me­li, kal­bi uyan­dı­rı­cı söz­le­re dik­kat edil­me­li­dir.
 
Fahr-i Kâ­inat Efen­di­miz’in (s.a.v) hu­zur­la­rı­na gi­ren kim­se, bir­çok fay­da­lı bil­gi­ler­le do­nan­ma­nın ya­nı sı­ra, gü­zel bir ah­lâ­ka bü­rü­ne­rek ay­rı­lır­dı. Biz­ler de soh­be­tin yu­ka­rı­da ba­zı­la­rı­nı zik­ret­ti­ği­miz edep­le­ri­ne ri­ayet et­ti­ği­miz tak­dir­de ar­zu edi­len ka­zan­cı el­de et­miş olu­ruz.
 
İn­sa­noğ­lu­nun kal­bin­de üç tür­lü sev­gi yer alır: Dün­ya sev­gi­si, uk­ba sev­gi­si, mev­lâ sev­gi­si. Bir kim­se mâ­ne­vi­yat yo­lun­da ev­rad gi­bi üze­ri­ne dü­şen va­zi­fe­le­ri­ni yap­mak kay­dıy­la tam bir ih­lâs üze­re mâ­ne­vî soh­bet­le­re de­vam et­ti­ğin­de, kal­bin­de dün­ya ve hat­ta uk­ba sev­gi­si kal­maz, sa­de­ce ve sa­de­ce yü­ce mev­lâ­nın has sev­gi­si yer alır ki, iş­te önem­li olan bu­dur; ga­ye bu­dur.
 
Rab­bü’l-âle­min’i se­ven, dü­rüst ve is­ti­ka­met eh­li olur. Şu­ur­la bi­le­rek ve şevk du­ya­rak kul­luk ve­ci­be­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir. Böy­le­ce mert bir in­san, dü­rüst bir es­naf, ka­dir­şi­nas bir ilim ada­mı, in­saf­lı bir dok­tor ve­ya mü­hen­dis, ada­let ve mer­ha­met sa­hi­bi bir mül­kî âmir olur. As­la soy­gun­cu bir tüc­car, vur­gun­cu bir sa­na­yi­ci ol­maz. He­lâ­lin­den ka­zan­ma­ya gay­ret eden, dik­kat­li ve hür­me­te lâ­yık bi­ri olur.
 
Soh­bet­le­rin en önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri de, in­sa­nın kal­bin­de mu­hab­be­ti, mu­hab­bet-i ilâ­hî­yi ve on­dan hâ­sıl ola­cak bü­tün mah­lû­ka­ta mu­hab­be­ti mey­da­na ge­tir­me­si­dir.
 
Bu mu­hab­bet ta­rif edil­mez, edi­le­mez. Sa­de­ce ya­şa­nır ve ya­şa­na­rak bi­li­nir. Göz­yaş­la­rı ise mu­hab­be­tin ba­riz ifa­de­le­rin­den sa­yı­lır.
 
Kâ­inat hep mu­hab­be­tin ese­ri­dir. Bir ha­dis-i kud­si­de Ce­nâb-ı Hak,
 
“Eğer sen ol­ma­say­dın, fe­lek­le­ri (kâ­ina­tı) ya­rat­maz­dım” (Ac­lû­nî, Keş­fü’l-Ha­fâ, nr. 2121; Şev­kâ­nî, el-Fe­vâ­idü’l-Mec­mûa, Fe­dâ­ilü’n-Ne­bî, 18) bu­yu­ru­yor. Ce­nâb-ı Rab­bü’l-âle­min’in ha­bî­bi Hz. Mu­ham­med Efen­di­miz (s.a.v) bü­tün mev­cu­da­tın ya­ra­tı­lış se­be­bi olu­yor. De­mek ki kâ­ina­tın ya­ra­tı­lı­şın­da aşk var, mu­hab­bet var, sev­gi var.
 
Mu­hab­bet­ten mak­sat, mu­hab­be­tul­lah, mu­hab­bet-i Re­sû­lul­lah, mu­hab­bet-i ev­li­ya­ul­lah­tır. Bu mu­hab­bet laf­la ol­maz; fe­da­kâr­lık, sa­bır, mu­ta­ba­at ve rabt-ı kalp is­ter. Bu aşk, ta­bi­ri câ­iz­se bir as­lan ile cenk­leş­mek gi­bi­dir; sa­nıl­dı­ğı ka­dar ko­lay de­ğil­dir.
 
Mu­hab­be­te ta­lip olan kim­se, çok çe­şit­li be­lâ­lar­la im­ti­han edi­lir. Ki­şi ma­lıy­la, ev­lâ­dıy­la, nef­siy­le kı­sa­ca sa­hip ol­du­ğu her şe­yiy­le de­ne­nir, im­ti­han edi­lir. Ta­ham­mü­lü, gü­cü, sab­rı, rı­za­sı öl­çü­lür. Bü­tün bun­la­rın so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olur­sa, mu­hab­bet ta­cı giy­di­ri­lir.
 
İn­sa­nın gön­lün­de, Al­lah’ın ve O’nun Ha­bî­bi’nin (s.a.v) mu­hab­be­ti­ni ev­li­ya­ul­lah tu­tuş­tu­rur. On­lar, Ce­nâb-ı Hakk’ın rı­za­sı­nı ka­zan­mış ve mu­rad-ı ilâ­hî­de fe­nâ bul­muş zat­lar­dır. Ki­şi on­la­rı gö­rün­ce Ce­nâb-ı Mev­lâ’yı ha­tır­lar. Ken­di­si­ni, dün­ya­lık kay­gı, gam ve ke­der­ler­den kur­tul­muş ola­rak, ul­vî bir âlem­de his­set­me­ye baş­lar. Hat­ta öy­le bir hal al­ma­ya baş­lar ki, “Keş­ke za­man dur­sa da, bu yü­ce hu­zur­dan, mâ­ne­vî ik­lim­den hiç ay­rıl­ma­sam” di­ye dua et­me­ye baş­lar. Bu mâ­ne­vî hu­zur­dan ay­rı­lık za­ma­nı ge­lin­ce yü­rek­ler has­ret­le ya­nar, bü­yük bir has­ret­le vus­lat bek­len­me­ye baş­la­nır.
 
Şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, ev­li­ya­ul­la­hın mu­hab­be­ti, in­sa­nı mu­hab­bet-i Ha­bîb-i Kib­ri­yâ’ya; Ha­bîb-i Kib­ri­yâ’nın mu­hab­be­ti de mu­hab­be­tul­la­ha, ya­ni Al­lah’a vus­la­ta gö­tü­rür. Bu yo­lun te­me­li ise, ki­şi­nin zâ­hir­de ve bâ­tın­da soh­bet üze­re bu­lun­ma­sı­dır.


Muhammed  Saki Erol

| Temmuz 2013 |
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hayat-dengemiz--yolumuz-sohbet-yoludur-t33643.0.html

Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Salacak Kahvehanesi Tık tık beni(mi) bırakıpta geldim ev sahibi nerdesin?.. ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.038 saniyede oluşturulmuştur


Hayat Dengemiz – Yolumuz Sohbet YoludurGüncelleme Tarihi: 26/06/22, 20:48 Dervisler.Net © 2008-2021 |Lisans(SMF) |Sitemap | İletişim