Hz Eyyûb - Peygamberler Tarihi
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.132 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.922 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22988 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Hz Eyyûb, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2509 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{ Hz Eyyûb}   Okunma sayısı 2509 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Türkoğlu

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 398
  • Konu: 151
  • Derviş: 5047
  • Teşekkür: 0
Hz Eyyûb
« : 07/05/09, 18:54 »
 Hz Eyyûb

Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri.
İbrânîce Kitâb-ı Mukaddes'te adı İyyöb (İyyöv) şeklinde geçer. Bu kelimenin men¬şei ve anlamı tartışmalıdır. "Düşman ol¬mak, düşmanca davranmak" mânasın-daki âyav fiilinden geldiği ileri sürüldü¬ğü gibi [75], "sa¬bırla hastalığa katlanmak" veya "ey ilâ¬hî baba, neredesin" anlamlarına geldiği de kaydedilmektedir [76]. Keli¬me eski Güney Arabistan ve Semûd dilin¬de 3yb. eski Babilonya dilinde Ayyâbum, Tel Amama tabletlerinde Ayâb (Alaab) şeklindedir. Arapça olmayan Eyyûb ke¬limesinin [77] Arapça'da "tövbe etmek" anla¬mındaki evb köküne yakınlığı da ifade edilmektedir. [78]
Ahd-i AtîK'te başından geçenlerin taf¬silatıyla anlatıldığı bir bölüm bulunan Eyyûb, Edom diyarının bir bölgesi olan [79] ve Ölüdeniz'in güneydoğusunda yer aldığı söylenen ve¬ya -Tevrat'ta bu kelimenin bir Arâmî ka¬bilesinin ismi olmasından [80] hareketle- Celîle gölünün kuzeydoğusun¬daki Hauran'la aynı yer olduğu ileri sü¬rülen [81] Uts diyarında yaşamıştır. Ahd-i Atîk'te Eyyûb Allah'tan korkan, kötülükten sakınan, kâmil ve doğru bir kişi olarak takdim edilir. Yedi oğul, üç kız babasıdır. 7000 koyunu, 3000 deve¬si, 500 çift öküzü, 500 dişi eşeği ve pek çok kölesi vardır. Şarktaki bütün insan¬ların en büyüğüdür. Bir gün "Allah oğul¬lan" [82] kendilerini takdim etmek üzere rabbin huzuruna geldiklerinde şey¬tan da aralarına karışır. Rab şeytana, "Kulum Eyyûb'a iyice baktın mı? Çünkü dünyada onun gibisi yok; kâmil ve doğ¬ru adamdır; Allah'tan korkar ve kötü¬lükten sakınır" deyince şeytan, Eyyûb'un servetini elinden almasından kaygı duy¬duğu için Allah'tan korktuğunu iddia eder. Bunun üzerine rab Eyyûb'u dene¬mek için şeytana onu yoksullaştırma im¬kânı verir. Rabbin izniyle şeytan tarafın¬dan çocukları öldürülüp mallan çalınmak ve telef edilmek suretiyle imtihana çe¬kilen Eyyûb, şeytanın beklediğinin aksi¬ne bütün bu felâketleri büyük bir tevek¬kül ve teslimiyetle karşılayarak Allah'a secde eder ve, "Anamın bağnndan çıp¬lak çıktım ve toprağın bağrına çıplak dö¬neceğim; rab verdi ve rab aldı. Rabbin ismi mübarek olsun" der.
Rab bunca musibetten sonra Eyyûb'un yine kemalini koruduğunu belirtince şey¬tan, "Evet, İnsan canı için nesi varsa ve¬rir; fakat şimdi elini uzat da onun ke¬miğine ve etine dokun ve yüzüne karşı sana lanet edecektir" diyerek bu konu¬da Eyyûb'u denemek için rabden izin alır. Daha sonra Eyyûb'un ayak tabanından tepesine kadar bütün vücudunda kötü çıbanlar çıkar. Eyyûb çıbanları kazımak için bir çömlek parçası alır ve küller için¬de oturur. Onun bu durumuna çok üzü¬len karısı, "Sen hâlâ mı kemalini sıkı tut¬maktasın? Allah'a İânet et de öl" der: fakat Eyyûb, "Ahmak karılardan biri na¬sıl söylerse sen öyle söylüyorsun. Nasıl? Allah'tan iyilik kabul edelim de kötülük kabul etmeyelim mi?" diye cevap verir ve Allah'a isyan etmez.
Eyyûb'un bu halini duyan üç dostu Temmanlı Elifaz, Şuahlı Bildad ve Naamalı Tsofar onu ziyarete gelerek acısını paylaşırlar. Dostları yedi gün yedi ge¬ce baş ucunda hiç konuşmadan beklerler. Ancak Kitâb-ı Mukaddes'e göre Ey¬yûb hastalığı uzayınca yakınmaya ve doğ¬duğu güne lanetler yağdırmaya başlar [83]. Dostlarının teselli ve uya-rılanna rağmen Eyyûb ısrarla suçsuz ol¬duğunu, bu cezayı haketmediğini söyler. Nihayet rabbin ka¬sırganın içinden Eyyûb'a cevap vererek isyanı sebebiyle onu kınaması üzerine [84] Eyyûb pişman olup tövbe eder. [85] Allah onu tek¬rar sağlığına kavuşturduğu gibi önceki malının iki katı kadar da servet verir; ayrıca yedi oğlu ve üç kızı dünyaya ge¬lir. Eyyûb bu musibetten sonra 140 yıl daha yaşar. [86]
Kur'ân-ı Kerîm'de Eyyûb'a vahiy gön¬derildiği [87], onun hidayete erdirildiği [88] bildirilmekte, ayrıca hastalığıyla ilgili olarak İki yerde aynntıya girilmeksizin özellikle olayın ta¬şıdığı dinî ve ahlâkî mesajı kapsayan bil¬giler verilmektedir. İlkine göre Eyyûb rabbine, "Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin" di¬ye niyaz etmiş, bunun üzerine Allah da onun duasını kabul ederek başına gelen felâketi kaldırmış, kendi tarafından bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla be¬raber bir mislini vermiştir [89]. Diğer açıklama ise şöyledir: "Ku¬lumuz Eyyûb'u da an. O rabbine, şeytan gerçekten bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti. Ayağını -yere-vur! İşte yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su -dedik-. Bizden bir rahmet ve ak¬lıselim sahiplerine bir ibret olmak üze¬re ona hem ailesini hem de onlarla be¬raber bir mislini armağan ettik. Eline bir demet buğday sapı al, onunla -bir hatasından dolayı dövmeye yemin etti¬ğin karma- vur da yeminini yerine getir -dedik-. Gerçekten biz onu sabreden bir kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu o! Daima Allah'a yönelirdi". [90]
Eyyûb'la ilgili olarak tefsir ve kısas-ı enbiyâ kitaplarında çeşitli rivayetler yer almaktadır. Onun uzun boylu, gür saçlı ve heybetli bir kişi olduğunu nakleden bu kaynaklar Şam bölgesinde yaşadığı¬nı, çok geniş bir araziye sahip bulundu¬ğunu, bu arazisinde 500 çift öküzü, 500 kölesi, 500 dişi eşeği, çok sayıda deve. sığır ve atı olduğunu kaydederler. [91] Rivayete göre Eyyûb baba ta¬rafından Hz. İshak'ın, anne tarafından Hz. Lüt'un soyundandır. [92] Hanımı ise Hz. Ya'küb'un kızı Liya veya Hz. Yûsuf un oğlu Efraim'in kızı Rahme'dir. Ey-yûb takva sahibi, yoksullara karşı mer¬hametli, dulları ve yetimleri kollayan, mi¬safire ikram eden, yolcunun yardımına koşan ve Allah'ın verdiği nimetlere şük¬reden iyi bir insandır. Hz. Ya'küb veya Hz. Yûsuf'la çağdaştır; ya da Hz. Yû¬nustan sonra yaşamıştır. Ona ikisi kendi ülkesinden, biri de Yemenli olmak üze¬re üç kişi iman etmişti. İblisin onu sap¬tırmak için gösterdiği çaba, malını mül¬künü ve ailesini kaybetmesi, ağır ve tik¬sindirici bir hastalığa yakalanması, uzun süre sabır ve metanet göstermesi, eşi¬nin kendisini isyana teşviki, nihayet has¬talığından şikâyet etmesi ve sonraki ge¬lişmelerle ilgili olarak verilen bilgiler İsrâilî kaynaktakilerle benzerlik arzeder; ayrıca bu bilgilere Kur'an âyetlerinin de ilâve edildiği görülür. [93]
Enes b. Mâlik'ten nakledilen bir hadise göre Eyyûb hastalığını on sekiz yıi çek¬miştir. [94] Bu hastalığın üç veya yedi yıl sürdüğüne dair rivayetler de vardır.
Bir hadiste Eyyûb'un çarşamba günü hastalığa yakalandığı ve salı günü kur¬tulduğu belirtilir [95]. Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği başka bir hadise göre Eyyûb çıplak olarak yıkan¬dığı bir sırada üzerine altın çekirgeler dökülmüş, bunları avuç avuç alıp elbi¬sesinin İçine koymaya başlamış, bunun üzerine rabbi ona, "Şu gördüğünden se¬ni müstağni kılmamış mıydım?" diye ni¬da edince Eyyûb, "Evet, senin izzetine yemin olsun ki bana çok şey verdin, fa¬kat senin bereketinden müstağni kala¬mam" demiştir. [96] Rivayete göre Eyyûb hastalan¬madan önce yetmiş, iyileştikten sonra da yetmiş yıl yaşamıştır. Onun bütün öm¬rünün doksan üç yıl olduğu da nakle¬dilir.
Ahd-i Atîk'te yer alan, Eyyûb'un başı¬na gelen musibetlere önceleri büyük bir sabır ve tevekkülle katlanıp rabbine ham-dederken daha sonra isyan ettiğine dair ifadeler İslâm'ın nübüvvet anlayışına ay¬kırıdır. Zira İslâm inancına göre peygam¬berlerde bulunan temel özelliklerden bi¬ri de ismet vasfıdır ki büyük küçük bü¬tün günahlardan, küfür ve şüpheden, yalandan uzak olmaları demektir. Esa¬sen Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb'un sa¬dece içinde bulunduğu durumu dua şek¬linde rabbine arzettiği belirtilmiş olup isyan ettiğine ve günahkâr olduğuna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Aksi¬ne Allah'ın onu sabreden bir kimse ola¬rak bulduğu, onun çok iyi bir kul oldu¬ğu ve daima Allah'a yöneldiği şeklinde¬ki açıklamalar Kur'an'ın Ahd-i Atîk'teki bilgileri doğrulanmadığını göstermekte¬dir. Aynca Hz. Eyyûb'un hastalığının, in¬sanları kendisinden nefret ettirecek ka¬dar ağır ve tiksindirici olduğu yolundaki yahudi menşeli bilgileri bir peygambe¬rin saygınlığı ve sosyal prestijiyle bağ¬daştırmak mümkün değildir; Kur'an'da ve güvenilir hadis kaynaklarında bu tür bilgiler de bulunmamaktadır. Diğer İslâ-mî kaynaklarda geçen bu yöndeki ma¬lumat ise tamamen İsrâilî kaynaklardan intikal etmiştir.

Bibliyografya:

Mustafavî, et-Tahkik "Eyyûb" md.; Müsned, II, 243, 304, 314, 347, 490; V, 164; Buhârî. "Gu-sül", 20, "Enbiyâ'", 20, "Tevhîd", 7, 35; İbn Mâce, "Tıb", 22; Nesâî. "Ğusül", 7; Taberî, Câ-mi'ul-beyân, XXIII, 106-109; a.mlf., Târth (Ebü'1-Fazl), I, 322-325; Mes'ûdî, Mürûcü'z-zeheb (Abdülhamîd), I, 48; Sa'lebî, 'Ara'isul-mecâlis, s. 116-125; Mevhûb b. Ahmed e!-Ce-vâlfkl, el-Mu'arreb [97], Dımaşk 1410/1990, s. 102; İbn Kesir. el-Bidâ-ye, I, 220-225; a.mlf, Kışaşü'l-enbiyâ\ I, 367-375; Tecrid Tercemesİ, IX, 142-143; A. Jef-fery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an, Cairo 1938. s. 73-74; a.mlf., "Ayyüb", El2 (Fr.), I, 819; M. Ebü'n-Nûr el-Hadîdî, lşmetü'1-en-biy Kahire 1399/1979, s. 63; Abdülvehhâb en-Neccâr. Ktşaşü'I-enbiyâ, Kahire, ts. (Mektebetû Dâri't-Türâs), s. 415-418; Ancien Tes-tament, s. 1453; F. Prat, "Job", DB, İli/2, s. 1559-1560; M. H. Pope, "Job, Book of", IDB, II, 911-925; M. Selİgsohn, "Eyyûb", İA, IV, 422-424; M. A. Yanah. "Hatıran", EJd., VII, 1476-1477; H. L. Ginsberg - H. Z. Hirschberg v.dğr, "Job, The Book of", a.e., X, 111
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hz-eyyub-t11356.0.htmlsana senden olur her ne olursa başın selamet bulur dilin durursa.....


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Bu Kentin En Tenha Yeri, Kalbimdir Şimdi Sandalyede namaz kılmak caiz değil ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.044 saniyede oluşturulmuştur


Hz EyyûbGüncelleme Tarihi: 08/08/20, 16:27 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim