Hz İlyâs - Peygamberler Tarihi
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.132 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.922 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22988 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Hz İlyâs, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2651 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Hz İlyâs}   Okunma sayısı 2651 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Türkoğlu

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 398
  • Konu: 151
  • Derviş: 5047
  • Teşekkür: 0
Hz İlyâs
« : 07/05/09, 18:51 »
Hz İlyâs


Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçenpeygamberlerden biri.
Kur'an'da iki defa İIyâs [1][540] bir defa da İlyâsîn [2][541] şeklinde ismen zikredil*mekte, mümin kullardan olduğu, kavminin taptığı Ba'l inancıyla mücadele ettiği ve daha sonra gelenler arasında hayırla anıldığı belirtilmektedir. Arap dilcilerine göre İIyâs yabancı bir kelime olup [3][542] aslı İbrânîce Eliyah veya Eliyahu'dur. "Yahve tanrımdır" anlamına gelen bu ismin, onun asıl adı değil peygamber*lik görevini simgeleyen bir lakap olabi*leceği de belirtilmektedir.[4][543] Arapça'da İIyâs şeklini alan Eüyahu, Yu-nanca'ya ve Latince'ye Elias olarak geç*miştir. Kelimenin Arapça'ya Hıristiyanlık kanalıyla girdiği ileri sürülmektedir Josef Horovitz, İlyâs'ın Yunan-ca'da Elias ve Eleias, Etiyopya dilinde El-yas, Süryânîce'de Eliya olduğunu, İslâm'a Habeş Hıristiyanlığı yoluyla geçtiğini be*lirtmektedir.[5][544]
Sînâ ve Sînîn gibi İIyâs ve İlyâsîn'in de aynı kelime olduğu ifade edilmektedir. Bir görüşe göre İlyâsîn ismi "âl" ve "yâsîn"den oluşan bir tamlamadır. Ancak İlyâsîn isminin geçtiği Sâffât sûresinde zikredi*len diğer peygamberlerin adlarının yanı*na "âl" takısının eklenmediği, dolayısıyla buradaki kelimenin "âl Yâsîn" olamayaca*ğı ileri sürülmektedir.[6][545] Diğer taraftan aslı İIyâs olan İlyâsîn'deki yâ ve "nûn"un, âyet*lerin sonunun nazma uygun olması için getirilmiş olduğu belirtilmektedir.[7][546]
Kur'ân-ı Kerîm'de İlyâs hakkında başka bilgi bulunmazken tarih, tefsir ve kısas-ı enbiyâ kitaplarında çeşitli rivayetler yer almaktadır. Bu rivayetlerde onun şecere*si İlyâs b. Yâsîn b. Finhâs b. îzâr b. Hârûn b. İmrân veya İlyâs b. Âzir b. îzâr b. Hârûn b. İmrân şeklinde verilmektedir.[8][547] Her iki şecerede de İlyâs, Harun'a varan bir soya mensup gösteril*miştir. Ahd-i Atîk'te Harun'un Nadab. Abiu. Eleazar ve İthamar adında dört oğ*lunun bulunduğu nakledilir. Buna göre İslâmî kaynaklarda Harun'un oğlu olarak zikredilen "el-îzâr", Ahd-i Atîk'teki Ele*azar olmalıdır. Ahd-i Atîk'te Harun'dan sonra başkâhinlik görevini Eleazar'ın, onun ölümü üzerine de oğlu Pinehas'ın devraldığı belirtilir. İslâmî kaynaklara gö*re İlyâs, Pinehas'ın (Finhâs) torunudur. Kur'ân-ı Kerîm'de zikredilen İlyâs. Kitâb-ı Mukaddes'teki İlyâ olmalıdır. Zira Kur'an'dakİ İlyâs da tıpkı peygamber İlyâ gibi Ba'l putperestliğiyle mücadele etmiştir.[9][548]
İlyâ, Ahd-i Atîk'te geçen büyük pey*gamberlerden biridir. II. Tarihler (21/12) bölümündeki kısa temas bir yana bırakı*lırsa Ahd-i Atîk'te ondan sadece Krallar bölümünde bahsedilmektedir. Peygam*ber İlyâ (Eli) kıssasının yer aldığı I. Krallar ile (XVI!) II. Krallar'daki 11/12 kısımlarda verilen malûmat birbiriyle bağdaşma*maktadır; burada farklı kaynaklardan ge*len bilgiler ve değişik edebî türde bir an*latım söz konusudur. Bu bilgilere göre İl*yâ, milâttan önce IX. yüzyılda İsrail kral*ları Ahab (874-853) ve oğlu Ahazya 853-852 döneminde İsrail Kraliığı'nda görev yapmıştır. Ahd-i Atîk. İlyâ'nın menşeiyle ilgili olarak fazla bilgi vermez. Bazı araş*tırmacılar, onun göçebe bir hayat süren Kenioğulları'na veya Rekabiler'e mensup olduğunu, bu iki sülâlenin Ba'l kültüyle mücadele etmekle tanındığını bildirmiş*tir. Fakat kaynaklar, İlyâ'nın yürüttüğü Ba'l karşıtı hareketin başka toplulukların da katıldığı geniş kitlelerce desteklendi*ğini göstermektedir.[10][549] Do*layısıyla İlyâ'nın ailesiyle ilgili bu gerek*çe yeterince güçlü değildir. İsrail Kralı Ahab'ın Sâmiriye'de bir Ba'l evi (tapınak) yaparak Ba'l mezbahı kurması ve Sayda (Tyr) Ba'li'ne tapmaya başlaması üzerine Peygamber İlyâ, birden bire ortaya çıka*rak tabiatın gerçek efendisinin Yahve ol*duğunu belirtir ve BaTin hiçliğini vurgu*lamak için kuraklık doğuran güçlü ve et*kili bir mucize gösterir.[11][550]
Ahab ülkenin başına gelen felâketten İlyâ'yı sorumlu tutarsa da İlyâ, gerçek so*rumlunun Ba'ller'in ardınca giden Ahab olduğunu belirtir. Bunu kanıtlamak ama*cıyla gösterdiği büyük bir mucize bütün halkı Yahova'nın Allah olduğuna ikna eder. Ardından İlyâ. Ba'l kültünü ortadan kaldırmak için Ba'l'in bütün yalancı pey*gamberlerini Kişon vadisine indirerek boğazlar. Kurbanın takdim edildiği yere Muhraka, Ba'l adamlarının öldürüldüğü yere de Tellü'l-kissis denil*mektedir.[12][551] İlyâ bu kat*liam sebebiyle suçlanmaz, aksine putpe*restlerle yalancı peygamberlerin öldürül*mesini emreden Mûsâ şeriatını uyguladı*ğı ifade edilir.[13][552] Da*ha sonra dua ederek kuvvetli bir yağmu*run yağmasını sağlar.[14][553] Ancak bu defa da Ahab'ın eşi Kra*liçe İzebel İlyâ'yı öldürmeye ahdeder. İlyâ. Yahuda'nın Beer-şeba şehrine kaçar, bir süre sonra Allah'ın dağı Horeb'deki ma*ğaraya gelir. Burada Rab, Hz. Musa'ya olduğu gibi [15][554] ona da ken*dini gösterir.[16][555] Rab ona Şam'a dönmesini ve İsrail'in putperest*liğini cezalandırmak üzere Hazael'i Suri*ye'ye. Yehu'yu İsrail'e kral yapmasını, Eli-şa'yı da kendi yerine peygamber olarak meshetmesini emreder. İlyâ bu görevler*den sadece üçüncüsünü tamamlar, diğer ikisini de kendinden sonra peygamber olan Elişa tamamlayacaktır.[17][556] İlyâ bunun üzerine Şafat'ın oğ*lu Elişa'yı bulur ve Elişa İlyâ'nın ardınca gider.[18][557]
Rabbin emri üzerine İlyâ, haksız yere birinin malına el koyan İsrail Kralı Ahab'a yaptığı haksızlığın cezasını çekeceğini bil*dirir.[19][558] Gerçekten Ahab. Ramot-gilead'da savaş esnasında ölür.[20][559] Ahab'ın oğlu ve yeni kral Ahazya da İlyâ'ya karşı düşmanca davra*nır; fakat o da İlyâ'nın önceden bildirdiği şekilde ölerek cezasını bulur.[21][560] Nihayet tıpkı Hanok gibi [22][561] İlyâ da ölümü tatmadan göklere yükseltilir. Ateşten araba ve ateşten at*lar İlyâ'yı alır ve o bir kasırga içinde gök*lere çıkarılır.[23][562]
İlyâ'nın ölümü tatmadan hem bedenen hem ruhen semaya çıktığı kabul edilmek*te, ancak semada nereye götürüldüğü bilinmemektedir. Bir mektubundan ha*reketle [24][563] bazı araştır*macılar, onun Yahuda Kralı Yehoram'ın saltanatı sırasında hâlâ hayatta bulun*duğunu ileri sürmektedir. Fakat genellik*le İlyâ'nın göğe yükselişinin. Yehoram'ın (851 -842) İsrail tahtına oturmasından ön*ce ve Yehoşafat'ın Yahuda krallığı döne*minde (867-846) olduğu kabul edilmek*tedir. Ahd-i Atîk'in son iki cümlesi Pey*gamber İlyâ'nın tekrar dünyaya geleceği*ni bildirmektedir. Bu sebeple yahudi mil*letinin hafızasında onun hâtırası hep canlı kalmıştır.[25][564] Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd arasındaki dönemin ürünü olan Siracide kitabında (48/10) Ben Sira, İlyâ'nın çeşitli mucize ve özelliklerini sa*yarken gelecekte Ya'küb'un kabilelerinin İlyâ tarafından tekrar tesis edileceğini be*lirtmektedir.
Ahd-i Atîk'teki ifadeyi dikkate alan Hz. îsâ zamanındaki yazıcılar da İlyâ'yı bekli*yor ve onun gelişini Mesîhî zamanların yaklaştığının işareti olarak görüyorlardı.[26][565] Yahudile*rin isteğine uyarak Kâhinler ve Levililer, Hz. Yahya'dan kendisinin beklenen İlyâ olup olmadığını sormuşlardır. Yahudiler*den bir kısmı Yahya'yı ve îsâ'yı beklenen İlyâ olarak kabul etmişlerdi.[27][566] Hz. îsâ ise bir taraftan yazıcılara İlyâ'nın geldiğini belir*terek Yahya'nın beklenen İlyâ olduğunu söylemekte [28][567] diğer taraftan İlyâ'nın daha sonra geleceğini ve her şeyi yeniden te*sis edeceğini haber vermekte. Hz. Yahya da kendisinin İlyâ olmadığını söylemekte, başka bir münasebetle İsa'dan gelecek olanın kendisi olup olmadığını sormakta*dır. Luka İncili'ndeki bir ifadeye göre (1/17) Hz. Yahya gerçek İlyâ değilse bile onun ruhunu taşıyordu. Bir yoruma göre Hz. îsâ, Yahya'nın İlyâ olduğunu söylemekle sadece İlyâ'ya benzer bir peygamberin geldiğini belirtiyordu. Grek ve Latin kiliseleri 20 Temmuz'u İlyâ'yı anma günü olarak kabul et*mişlerdir. Yahudi bilginleri, İlyâ'nın bir gün geleceğini ve kendilerinin sonraya bı*raktıkları cevapları verip açıklamaları yapacağına inanmaktadırlar.[29][568]
İlyâs peygamber hakkında Kur'an ve hadis dışındaki İslâmî literatürde çoğun*lukla yahudi dinî literatüründen kaynak*lanan pek çok rivayet yer almaktadır. Kâ'b el-Ahbâr'ın verdiği bilgilerde Harun'un üçüncü batında torunu olan İlyâs'ın iri başlı, çekik karınlı, ince bacaklı bir kişi ol*duğu, göğsünde veya başında kırmızı bir beni bulunduğu, yedi yaşında Tevrat'ı ez*berlediği ifade edilir. Hezekiel peygam*berden sonra İsrâiloğulları içinde birçok bid'at ortaya çıkmış, İsrâiloğullan Allah'a verdikleri sözü unutup başka İlâhlara tapmaya başlamışlar, bunun üzerine Allah onlara İlyâs'ı peygamber olarak yollamış*tır. Bir rivayete göre küçüklüğünde vuku bulan bir hadise üzerine dağlara kaçıp ömrünün kırk yılını oralarda geçirmiş, kırk yaşında kendisine peygamberlik verilmiş, yetmiş karyeye gönderilmiştir.
İslâmî kaynaklarda da İlyâs'ın Kral Ahab ve Kraliçe İzebel'in saltanatları dönemin*de yaşadığı bildirilir. Kral Ahab putlara ta*pıyor ve kavmini de buna zorluyordu. İlyâs onları Ba'l'e tapmayı bırakıp Allah'a kul*luğa davet etti. Kral Ahab, İlyâs'ın daveti*ne uyarak putperestliği terketti. Bir ara karısı İzebel komşusunu öldürterek bahçesini ele geçirince Allah onları ikaz et*mek ve bahçeyi iade etmelerini, aksi tak*dirde cezalandırılacaklarını bildirmek için İlyâs'ı gönderdi. Ahab buna kızarak put*perestliğe döndü ve İlyâs'ı öldürmeye kal*kıştı. Bunun üzerine İlyâs yedi yıl dağlar*da ve mağaralarda gizlendi. Bir ara orta*ya çıktıysa da kralın düşmanlığı devam ettiği için tekrar dağa döndü. Anlatıldığı*na göre uzun zaman sonra dağdan inen İlyâs, Yûnus b. Mattâ'nin [30][569] annesinin evine misafir olur ve burada altı ay kaldıktan sonra dağa döner. Kavminin putperestlik*te ısrar etmesinden dolayı çok üzülen İl*yâs, yedi yıl sonra İsrâiloğullan"nin yaptık*larından bıktığını ifade ederek Allah'tan ruhunu almasını dilerse de bu dileği ka*bul edilmez. Ancak İlyâs'a üç yıllığına yağ*mura hükmetme yetkisi verilir. Onun yağ*muru durdurmasıyla büyük bir kıtlık ve kuraklık baş gösterir. Üç yılın ardından meleklerin araya girmesiyle kuraklık so*na erer, İlyâs'ın duasıyla yağmur yağar, tekrar bolluk ve bereket olur. İsrâiloğul-ları'nın yine de isyandan vazgeçmemesi üzerine İlyâs kendisini bu dünyadan kur*tarması, katına çağırması için Allah'a ni*yazda bulunur. Sadık müridi Elyesa" ile birlikte iken ateşten bir at gelir, Elyesa'ın hayret nidaları arasında İlyâs ata binip göğe yükselir [31][570] İslâmî eserlerde yer alan İlyâs ile ilgili bilgilerin kaynağı genelde Ahd-iAtîk [32][571] ve diğer yahudi rivayetleridir. İlyâs'ın dileğiy*le meydana gelen kuraklık, Ba'l rahiple*rinin, komşuları olan bahçe sahibinin, İl*yâs'ı yakalamaya giden askerlerin kıssa*ları gibi unsurlar bazı farklılıklarla yahu*di kaynaklarında da bulunmaktadır.
İlyâs peygamberin halen hayatta oldu*ğuna dair Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerdebilgi yoksa da bu konuda yine İsrâiliyat türünde çeşitli rivayetler vardır. Kâ'b el-Ahbâr'dan nakledilen bir rivayete göre dört peygamber halen sağdır. Bunlardan İlyâs ve Hızır yerde, İdrîs ve îsâ göktedir. İlyâs karalarda, Hızır ise denizlerde Muhammed  ümmetinden darda kalanların imdadına yetişmekle mükelleftir. Ancak İbnü'l-Cevzî, Hızır ve İlyâs'ın hayatta olduğunu ileri süren bütün rivayetlerin uy*durma olduğunu belirterek bunların öl*düğüne dair çeşitli deliller ileri sürer. Me*selâ Kur'an'da, "Ey Muhammed ! Biz sen*den önce dünyada hiçbir insana ebedîlik vermedik" buyurulurken [33][572] Hz. Peygamber de o anda hayatta olanlardan 100 yıl sonra kimsenin kalma*yacağını ifade eden hadisiyle [34][573] hiçbir insanın ölüm*süz olmadığına işaret etmiştir. Ayrıca İs*lâm âlimlerinin çoğu İlyâs'ın öldüğüne ka*nidir.
Bazı tefsirlerde İlyâs'ın aslında İdrîs peygamber olduğu yönünde rivayetler yer almaktadır. Abdullah b. Mes'ûd kıra*atinde İlyâsîn kelimesinin İdrâsîn şeklin*de olduğu, onun mushaftaki İlyâs kelime*sini de İdrîs diye okuduğu kaydedilmek*tedir; İbn Mes'ûd ile birlikte İbn Abbas'-tan da bu yönde bir rivayet aktarılmakta*dır.[35][574] Ancak İdrîs ve İlyâs farklı zamanlarda ya*şamış iki ayrı peygamberdir.[36][575] İdrîs, Hz. Nuh'tan önce yaşa*mıştır. İlyâs ise daha muahhar olup Hz. Harun'un torunlanndandır.
Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih hadislerde Hızır ile İlyâs'ın aynı şahsiyet olabileceğine dair bir işaret bulunmamasına rağmen bazı rivayetlerde bu ikisi arasında bir mü*nasebet bulunduğu öne sürülmekte, kar*deş veya aynı kişi oldukları belirtilmekte*dir.[37][576] Halk inanç*larında da bazan bu ikisi birbirinden ayırt edilmemektedir. Fakat temel İslâmî kay*naklarda Hızır ve İlyâs iki ayrı şahsiyet ola*rak mütalaa edilir. Kur'an'da İlyâs adı geç*mekle beraber Hızır ismine rastlanmaz. Bununla birlikte müslüman müellifler, Ehl-i kitap rivayetlerinde ve diğer folklor malzemesinde ikisi arasında büyük bir benzerlik olduğunu görmüşler, bunu da ikisinin zaman zaman buluştuğu ve bazı ortak işler yaptığı şeklindeki rivayetleri dikkate alarak açıklamaya çalışmışlardır. Hızır kelimesinin lakap, İlyâs'ın da isim olabileceğini düşünen müellifler Hızır'ın asıl isminin Belyâ olduğunu kabul etmiş*lerdir. Belyâ, İlyâs'ın farklı bir telaffuzundan ibaret olup bütün şarkiyatçılar. İslâ*mî kaynaklarda ve halk inançlarında Hı*zır diye bilinen şahsiyetin temelde Kitâb-ı Mukaddes'teki İlyâ figüründen başkası olmadığı sonucuna varmıştır.[38][577]

Bibliyografya :


Mustafavî. et-Tahklk, 1, 113-117; Buhârî, "Enbiyâ3", 4; "'İlim", 41; Ebû Dâvûd. "Melâ*him", 18; Tirmizî, "Fiten", 64; Taberî. Câmi'u'l-6eyân(Bulak|, XXIII, 58-62; a.mlf.. 7arîfr(Ebü'l-Fazl). 1, 461-464; Sa'lebî. cArâ'isü'l-mecâ!is, Beyrut 1985, s. 252-259; Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîkî. et-Mu'arreb, Tahran 1966, s. 13; İbn Kesîr, et-Bidâye, I, 337-339; Tecrid Tercemesi, IX, 88-89; J. Horovitz, Koranische Untersuchun-gen, Berlin-Leipzig 1926, s. 99; A. Jeffery, The Foreign Vocabutary ofthe Qur'ân, Cairo 1938, s. 67-68; G. Fohrer. History oflsraelite Retİgıon (trc. David E. Green), London 1975, s. 222; NDB, s. 222-223; A. Yaşar Ocak. İslam-Türk İnançla*rında Hızır Yahut Hızır- //yas Küttü, Ankara 1985, s. 72-81, 99-100; ayrıca bk. tür.yer.; M. Asım Koksal, Peygamberler Tarihi, Ankara 1990,11, 135-140; LGinzberg. TheLegendsof theJeıvs, Baltimore 1998, IV, 193-235;Abdu1-lah Aydemir, "îlyas(as| Hakkında Bir Araştırma", İslâm Medeniyeti, V/2, İstanbul 1981, s. 27-38; John Bowman, "Elijah and the Pouline Jesus Chrİst", Abr-nahrain,XXVl, Leiden 1988, s. 1-18; A. Legendre. "Cison(Torrent de)", DB, 11/1, s. 785-786; E. Mangenot."Elie", a.e., 11/2, s. 1670-1676; H. Cazelles. "Elie", Catholicisme: Hier, aujourd'hui, demain, Paris 1956, IV, 8-9; G. Jacquemet, ""Elie (Le retourd)", a.e., IV, 10-11; Y. Gutmann v.dğr.. "Elijah", EJd., VI, 632-642;A. J.VVensİnck-G.Vajda. "ilyâs", EI2{Fv.), [U/2, s. 1184-1185; İlyas Çelebi. "Hızır", DM, XVII, 406-409.
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hz-ilyas-t11353.0.htmlsana senden olur her ne olursa başın selamet bulur dilin durursa.....


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Salih Amelim Yok ki! İnternette Latince Devri Bitiyor mu? ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.064 saniyede oluşturulmuştur


Hz İlyâsGüncelleme Tarihi: 08/08/20, 15:19 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim