Hz İshâk - Peygamberler Tarihi
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.132 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.922 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22988 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Hz İshâk, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 4582 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Hz İshâk}   Okunma sayısı 4582 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Türkoğlu

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 398
  • Konu: 151
  • Derviş: 5047
  • Teşekkür: 0
Hz İshâk
« : 07/05/09, 18:52 »
Hz İshâk


Hz. İbrahim'in oğlu,Kur'an'da adı geçenpeygamberlerden biri.
Hz. İbrahim'in Sâre adlı eşinden oğlu olan İshâk Tevrat ve Kur'an'da adı geçen bir peygamberdir, yahudilerin İbrahim'*den sonra ikinci atasıdır ve yaklaşık ola*rak milâttan önce XIX-XVIII. yüzyıllarda yaşamıştır. İshak isminin Arapça sahak kökünden geldiği yolundaki görüş gerek klasik Arap dilcileri gerekse çağdaş araştırmacılarca reddedilmiş, kelimenin aslı*nın İbrânîce olduğu belirtilmiştir.[1][233] İbrânîce'de Yishak, Grekçe'de İsaak şeklindedir. İbrânîce aslının Arapça'ya baştaki "y" ol*maksızın İshak olarak geçmesi hıristiyan menşeini düşündürmektedir. Josef Horovitz'e göre İshak biçimi, Süryânî ve Fi*listin Hıristiyanlığı'nda da olduğu gibi İbrânîce'deki Yishak'a tekabül eder. Ancak Talmud'da İsak şeklinin mevcudiyeti, mi*lâttan sonra IV. yüzyıl Babilonya yahudi-lerinde kelimenin bu şeklinin de kullanıl*dığını göstermektedir. Torrey İse Kitâb-ı Mukaddes'teki Yisrael. Yişmal, Yishak gi*bi kelimelerin Kur'anArapçasfna "y"siz geçtiğini, bunun da Araplar'daki lehçefarklılığından kaynaklandığını ifade et*mektedir.
İshak kelimesi İbrânîce'de "gülmek" an*lamındaki sahak kökünden olup "O gülü*yor" mânasına gelmektedir. Bir çocuğu olacağı müjdesini aldığında İbrahim'in [2][234] veya Sâre'nin (18/12-15) gülmesiyle İshak adının verilmesi arasın*da bağlantı kurulmakta ve bu husus ke*limenin bu anlama gelişinin bir açıklama*sı diye gösterilmekte, ancak bunlar halk etimolojisi ve yakıştırma olarak değer*lendirilmektedir. Kelime, genellikle kabul edildiğine göre Allah adı taşıyan bir ismin (Yishakel) kısaltılmış biçimidir. "El (Allah) güldü" veya "Allah (çocu*ğa) tebessüm etti" anlamına gelmekte*dir. "El'in gülmesi" ifadesine milâttan ev*vel XIV. yüzyıl öncesi Ken'ân metinlerinde de rastlanmaktadır.[3][235] İshak ismi, öznesi olan El'in düş*mesiyle yapılmış şefkat ifade eden bir kelimedir. Ugarit metinleri "shk" fiilini yapan El'den bahsetmektedir.[4][236] Kelime Ahd-i Atîk'te hem Yishak hem de Yitshak şeklinde geçmektedir.
Tevrat'ta nakledildiğine göre Hz. İbra*him ve eşi Sâre'nin çocukları olmaz. İbra*him'in bu duruma üzülmesi ve çocuk is*temesi üzerine Rab ona çocuğunun ola*cağını ve zürriyetinin semanın yıldızlan gibi çoğalacağını müjdeler.[5][237] Ancak Sâre'nin yine de çocuğu olma*yınca dönemin âdeti gereği cariyesi Hâ-cer'i kocasına verir ve İbrahim'in Hâcer'-den İsmail adlı oğlu doğar.[6][238] Daha sonra Hz. İbrahim doksan dokuz, Sâre seksen dokuz yaşında iken Allah, Sâre'nin de bir çocuk doğuracağı müjdesini verir.[7][239] İbrahim bunu duyunca yüz üstü düşer, güler ve kendi kendine, "Yüz yaşında olanın bir oğ*lu doğar mı? Ve doksan yaşında olan Sâre doğurur mu?" diye söylenir. Allah. Sâre'*nin bir erkek çocuk doğuracağını bildirir, doğacak çocuğa İshak adının konmasını ister, onunla ve ondan sonra zürriyetiyle ahdini ebedî ahid olarak sabit kılacağını açıklar.[8][240]
Ruhban metninde [9][241] bu şekil*de nakledilen hadise Yahvist metne ait olan on sekizinci babda şöyle anlatılmak*tadır: Hz. İbrahim, Mamre meşeliğinde günün sıcağında otururken yanına üç ki*şi gelir. Bunlardan biri Allah, diğerleri ise Lût kavmini cezalandırmak üzere Sodom şehrine gidecek olan iki melektir. Gelen*ler İbrahim'e karısı Sâre'nin nerede oldu*ğunu sorarlar. İbrahim onun çadırda bulunduğunu söyler ve içlerinden biri Rab Sâre'nin bir oğlu olacağını bildirir. İbrahim ve Sâre yaşlanmışlar, Sâre âdetten kesil*miştir. Çadırın kapısında konuşmaları din*leyen Sâre, "İhtiyar olduktan sonra bana sevinç olur mu? Efendim de kocamıştır" diyerek içinden güler. İbrahim'e kendisi için imkânsız bir şeyin bulunmadığını söy*leyen Rab. ertesi yıl geleceğini ve Sâre'*nin bir oğlu olacağını söyler.[10][242] Nihayet Sâre'nin bir oğlu olur; İbra*him, Rabb'in buyruğu uyarınca çocuğun adını İshak (Yitshak) koyar.[11][243] İshak, aile Harran'dan göç ettikten yirmi beş yıl sonra doğmuş.[12][244] Hz. İbrahim onu sekiz günlük iken sünnet et*miştir.[13][245] Yahudi din bilginleri, babası Abram'ın adının Abraham (İbrahim), Ya'küb adının da İsrail olarak değiştiğini, İshak adının bizzat Allah tarafından verildiği için de*ğişmediğini ifade ederler.[14][246]
İshak'ın çocukluğu ve gençliğiyle ilgili olarak Tevrat'ta sadece iki hadise yer alır. İlkine göre İshak sütten kesildikten son*ra İbrahim'in verdiği ziyafet esnasında İsmail kardeşi İshak'a güldüğü için Sâre onun evden uzaklaştırılmasını ister. Tan*rı ona, "Sâre'nin sana söylediği her şeyde onun sözünü dinle; çünkü senin zürriyetin İshak'ta çağrılacaktır" dediği için Hz. İbrahim, İsmail ile annesi Hâcer"i oradan uzaklaştırır.[15][247] Tevrat'a göre İsmail ile İshak tekrar ba*balarının cenazesinde bir araya gelirler.[16][248] İkinci olay da onun kur*ban edilmek istenmesiyle ilgilidir. Tev*rat'a göre kurban edilmek istenen İshak'tır. Onun bu esnada kaç yaşında olduğu belli değilse de kurban takdimesinde ne*lerin gerekli olduğunu bildiğine ve yakı*lan kurban takdimesi için odun taşıyabil*diğine göre [17][249] delikanlılık ça*ğında bulunmalıdır. Yahudi tarihçi Jose-phus'un dediğine göre İshakyirmi beş, rabbilerin hesabına göre de otuz yedi ya*şına geldiğinde Allah, İbra*him'i denemek için sevdiği biricik oğlu İshak'ı Moriya diyarına götürüp bir dağ üzerinde yakılan kurban olarak takdim etmesini emreder.[18][250] İbra*him bu emir üzerine İshak'la beraber iki uşağını da yanına alarak Moriya diyarına gider. Yolda İshak babasına kurban edile*cek kuzuyu sorar. Babası kuzuyu Allah'ın tedarik edeceğini söyler. Belirtilen yere vardıklarında ve İbrahim İshak'ı kesmeye teşebbüs ettiğinde Rabb'in meleği mü*dahale eder, imtihanı başardığını bildirerek İshak'ın yerine kurban edilmek üzere bir koç verir. İbrahim bu imtihanda başa*rılı olduğu için mübarek kılınır, zürriyetinin çoğaltılacağı müjdelenir.[19][251]
İshak'ın kurban edilme kıssası [20][252] Elohist metnin anlatım sanatının güzel bir örneğidir. İman ve mutlak itaat bu kıssanın hâkim unsurlarıdır. Yahudi bilginleri, Hz. İbrahim'in bu emri ifaya hazır oluşunu ve itaatini övgüy*le anarlar. Onun Allah tarafından istendi*ği için oğlunun ölümünü kabul etmesi ha*disesi, şeriatı çiğnemektense ölmeyi ter*cih eden pek çokyahudiye örnek teşkil et*miştir.[21][253]
Sâre'nin ölümünden sonra [22][254] yaşı bir hayli ilerlemiş olan Hz. İbra*him, İshak'ı evlendirmek ister, bu işle görevlendirdiği kölesi Eliezer'i asıl memle*ketine [23][255] gönderir. Eliezer, İbrahim'in kardeşi Nahor'un oğlu Betuel'in kızı Rebeka'yı getirir ve İshak Rebeka ile evlenir. Bu sırada İshak kırk ya*şındadır.[24][256] HZ. İbrahim 175 yaşında vefat eder. oğulları İsmail ve İshak tarafından defnedilir. Al*lah, İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İs*hak'ı mübarek kılar.[25][257]
İshakGerar [26][258]Beer-şe-ba [27][259] ve Beer-Lahai-Roi'de [28][260] yarı göçebe bir hayat sürer. Bölgede kıtlık baş gösterince Mısır'a gitmek ister*se de Rab buna izin vermez. Bunun üze*rine hanımı Rebeka'yı da alarak kuzeyde*ki Gerar'a. Filistîler'in kralı Abimelek'e gider. Allah orada oturmasını ister. Tıpkı babasının vaktiyle Mısır'da yaptığı gibi o da burada hanımı Rebeka'yı kız kardeşi olarak takdim eder.
İsrail'in diğer atalarının aksine ziraatla meşgul olan İshak'ın serveti gibi ailesi de çoğalır. Filistîler'in kendisini kıskanmala*rı ve ülkeyi terketmesini İstemeleri üze*rine Beer-şeba'ya gider.[29][261] Rab kendisine görünerek onu mübarek kılacağını, zürriyetini çoğaltacağını müj*deler. İshak orada bir mezbah yapar ve Rabb'in ismini çağırır.[30][262]
Evlenmelerinin üzerinden yirmi yıl geç*tikten sonra İshak'ın duası üzerine Rebe*ka hamile kalıp ikiz doğurur. Çocuklardan ilk doğana Esav. diğerine Ya'küb adı veri*lir. İshak Esav'ı, Rebeka ise Ya'küb'u daha çok sevmektedir.[31][263] İshak iyice yaşlanıp gözleri görmez olunca Esav'ı çağırarak kendisinden av eti ister ve onumübarek kılacağını söyler. Bunu duyan Rebeka ve Ya'küb, Esav'ı kıskanarak aley*hinde bir komplo hazırlarlar. İshak da Esav zannederek Ya'küb'u mübarek kılar. Ya'-küb'a Ken'ân kızlarından kadın almama*sını, dayısı Laban'ın kızlarından biriyle ev*lenmesini öğütler.[32][264] İs*hak, Hebron'da 180 yaşında vefat eder, Esav ve Ya'küb tarafından İbrahim, Sâre ve Rebeka'nın kabirlerinin bulunduğu Makpela mağarasına defnedilir.[33][265]
Hz. İbrahim ile oğlu İshak'ın Tevrat'ta verilen hayat hikâyeleri arasında büyük benzerlikler vardır. Meselâ ikisi de kıtlık sebebiyle başka bir yere göç eder, öldü*rülme endişesiyle eşlerini kız kardeşleri olarak tanıtır. İkisinin de hanımı kısırdır, ikisi de çocuk sahibi olmak İçin Rabb'e yalvarırlar. Bu benzerlikler bazılarını, İs*hak'ın hayat hikâyesinin babasının hikâ*yesinden kopya edildiği veya aksine İs*hak'ın hikâyesinin babası için bir örnek oluşturduğu düşüncesine sevketmiştir. Benzerliklerin bulunuşu aynı çevrede ya*şama, aynı dostluk ve ittifakların kurul*ması ile izah edilmekte, bunların yanında önemli farklılıklar olduğu da belirtilmek*tedir. Meselâ İshak babası kadar çok evlât sahibi olmamış, onun kadar çok göç et*memiş, ondan daha uzun yaşamıştır. Ya*hudi kutsal kitabında ve yahudi düşün*cesinde İshak babası İbrahim'e vâris ol*duğu, kurban edilmek istendiği ve tam bir teslimiyetle bunu kabul ettiği için birtakım üstün niteliklerle tavsif edil*miştir.
Tevrat'ın dışındaki yahudi dinî literatü*ründe de İshak'la İlgili rivayetler yer al*maktadır. Bu kaynaklara göre İshak, Pas*kalya bayramının birinci günü doğmuş*tur. Bu doğum sırasında başka birçok kı*sır kadın da çocuk sahibi olmuş, güneş sadece Mesîhî dönemde olacağı gibi gö*rülmedik şekilde parlamıştır. İftiracıların, İbrahim'in baba oluşunu sorgulayıp İs*hak'ı Abimelek'e nisbet etmelerine cevap olarak îshak tam babasının şeklinde yaratılmıştır. Adı daha doğmadan Allah ta*rafından verilmiştir. İsrâiloğullan'nın adı değişmeyen tek atasıdır.
İshak, kurban edileceği sırada elinde olmadan direnerek babasının kurbanını geçersiz kılmaması için ondan kendisini iyice bağlamasını istemiştir. İbrahim bı*çağı çıkardığında melekler ağlamış, onla*rın göz yaşları İshak'ın gözlerine düşmüş ve daha sonra körlüğüne sebep olmuş*tur. İshak'ın körlüğünün sebebiyle ilgili başka rivayetler de vardır.
Bir rivayete göre kurban esnasında İb*rahim, İshak'tan hayatın özünü sembolize eden bir miktar kan akıtmıştır. Bir başka anlatıma göre İbrahim bıçağı kaldırdığın*da İshak yaşadığı korkunun neticesinde hayatını kaybetmiş ve oğlunu kurban et*memesi yönünde İbrahim'i uyaran ilâhî bir sesle tekrar diriltilmiştir.
Kurban etme hadisesi, yahudi dinî kül*türünde bütün tövbe ve pişmanlık duala*rının ana temasını oluşturmuştur. İshak, zürriyeti için en çok şefkat ve merhamet duyan ata olarak da tasvir edilmiştir. Gü*nah işlediklerinde onların affı için yalvar*mıştır ve, "Çünkü babamız sensin, İbra*him bizi bilmez, İsrail bizi tanımazsa da.[34][266] ifadesi ona uyarlanmıştır.
Yahudilik'teki öğleden sonra ibadetinin (minhah) İshak tarafından tesis edildiği kabul edilmektedir. İbrahim gibi o da emirlere uymuş, bu dünyada Tann'nın bi*linmesini sağlamıştır. İshak, daha bu dünyada iken gelecek dünyayı tadan üç kişiden, ölüm meleğinin güçyetiremediği altı kişiden, cesetleri kurtlar tarafından yenilmeyen yedi kişiden ve kötülüğe mey*lin tesir etmediği üç kişiden biridir.[35][267]
İshak'la ilgili edebî eserlerin çoğunda onun kurban edilmesi konusu ağırlıkta*dır. Sanatta tasvir ediien temel sahneler ise İshak'ın kurban edilişi, Eliezer ve Re*beka'nın görüşmesi, İshak ve Rebeka'nın evliliği ve Ya'küb ile Esav'ın takdisidir. Or*taçağ hıristiyan ikonografisinde İshak îsâ ile, Rebeka da bakire Meryem ile eşit sa*yılmıştır.
Ahd-i Cedîd'de İshak, Mesîh'in bir örne*ği ve önceden canlandırılması olarak gö*rülür. Pavlus bazı mektuplarında İsmail ve İshak'ın Eski ve Yeni Ahid'i, hiristiyan-ları ve yahudileri temsil ettiğini belirt*mektedir. Ahd-i Cedîd'de, İshak'ın kurban edilişiyle insanlığın günahına kefaret ol*mak üzere îsâ'nın kurban edilişi ve tek*rar dirilişi arasında paralellik kurulur. Ki*lise babaları bu benzetmeleri daha da ileri götürürler. Onlara göre İshak'ın kısır bir kadından doğması bakireden doğumun önceden canlandırılmasıdır. Diğer taraf*tan onlar. İshak'ın kurban edilişiyle îsâ'nın çarmıhta kurban edilmesi arasında da benzerlikler kurmaktadırlar. Her ikisi de Tann'dan gelen ölüm emrine itaat etmiş, ölüme galebe çalmıştır. îsâ'nın başkasının yerine ölümü İshak yerine koçun verilme*siyle karşılaştırılır. Koç bedenin görünen kurbanını, İshak ise ebedî kelâmı temsil etmektedir. Kilise babaları İshak ile Rebeka'nın evliliklerini sembolik olarak yorumlamışlar ve Rebeka'nın kiliseyi temsil ettiğini söylemişlerdir.[36][268]
Kur'an'da İshak kelimesi on yedi yerde geçmektedir. Altı yerde İbrahim. İsmail ve İshak sıralamasıyla [37][269] bir yerde Hz. İbrahim'e [38][270] bir yerde Sâre'ye müjdelenmesi [39][271] şeklinde, dokuz yerde ise İsmail zikredilmeden İbrahim'e İshak ve Ya'küb'un verilişi, İbrahim, İshak ve Ya'küb sıralamasıyla [40][272] zikredilmekte*dir. Kur'an'a göre Hz. İbrahim, putperest kavmi tarafından ateşe atıldıktan [41][273] ve ilâhî yardım*la kurtulduktan sonra kavmini terkede-rek bereketli diyara ulaştırılır.[42][274] İbrahim sâlihlerden bir evlât vermesi için Allah'a dua eder.[43][275] Duası kabul edilir ve kendisine uslu bir erkek çocuk müjdelenir. 8u ço*cuk belli bir yaşa gelince İbrahim'den oğ*lunu kurban etmesi istenir. Baba ve oğul emre uyarlar ve imtihanı başarırlar. Kar*şılığında kurban edilecek oğul yerine bü*yük bir kurbanlık koç verilir, kendilerine iyi bir nam bırakılır ve sâlihlerden bir pey*gamber olmak üzere İshak müjdelenir. Kendisi ve İshak mübarek kılınır.[44][276] Bu ifadelerden İshak'ın Hz. İbrahim'in ilk çocuğu olmadığı, ilk ço*cuğunu kurban etme imtihanını başarıyla verdiği için ikinci çocuğu olarak müjde-lendiği ve onun peygamber kılındığı an*laşılmaktadır.
Tevratta olduğu gibi Kur'an'a göre de Hz. İbrahim çocuğu olmadığı için Allah'a yalvarıpçocukistemiş [45][277] ilerlemiş yaşında çocuk sahibi olmuştur.[46][278] Kur'an'da Hz. İbrahim bu durumu ifade ederken, "İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun" demekte, buradan ikinci çocuğun İshak olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'da ayrıca Tevrat'ta olduğu gibi Hz. İbrahim'in misafirleri kıssası da yer al*makta, bu çerçevede İshak'ın müjdelen-mesi söz konusu edilmektedir. İbrahim'e gelen Allah elçileri (melekler) o esnada ayakta olan ve gülen Sâre'ye İshak'ı, ar*dından da Ya'kûb'u müjdelerler Sâre'nin, "Olacak şey değil, ben bir kocakarı, bu kocam da bir ihtiyar İken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey!" demesi üzerine melekler, "Al*lah'ın emrine şaşıyor musun? Ey hânehalkı. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir" diye cevap verirler.[47][279]
Kur'an'da üç yerde [48][280] Hz. İbra*him'in putperest kavminden ayrılışından sonra kendisine İshak'ın bağışlandığı ifade edilmekte, peygamberlik ve kitapların onların soyundan gelenlere verildiği bil*dirilmektedir. İshak Kur'an'da ayrıca Hz. Yûsuf un atası olarak zikredilir.[49][281] Ya'küb'un sorusu üzerine oğulları, "Senin ve atalarının İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk ede*ceğiz" demişler [50][282] müslümanlardan. "Biz Allah'a ve bize indirile*ne, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'küb ve es-bâta indirilene, Mûsâ ve îsâ'ya verilenler*le, rableri tarafından diğer peygamber*lere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk" demeleri istenmiş*tir.[51][283] İshak'ın yahudi ve hıristiyan olmadığı da belirtilmiştir.[52][284]
Kur'an'da İshak'a vahiy gönderildiği [53][285] hidayete erdirildiği [54][286] sâlihlerden olduğu [55][287] mübarek kılındığı [56][288] doğumunun müjdelendiği [57][289] onun ilâhî bir bağış olduğu [58][290] bildirilmektedir.
Tevrat'ta Hz. İbrahim'in İshak'ı kurban etmek İstediği ismen açık olarak ifade edilirken Kur'an'da isim belirtilmemiş, bu sebeple İbrahim'in hangi oğlunu kur*ban etmek istediği hususunda görüş ay*rılığı ortaya çıkmıştır. Müslümanların ço*ğunluğu kurban edilmek istenenin İsmail olduğunu kabul ederken sahabeden Hz. Ömer ve Ali, sonraki nesillerden Kâ'b el-Ahbâr, Saîd b. Cübeyr, Ebü'l-Hüzeyl el-Allâf, Zührî, Süddî, Taberî, İbn Kuteybe gibi âlimler İshak'ın kurban edilmek is*tendiğine kanidirler. Abdullah b. Mes'ûd da İshak peygamberden "zebîhullah" diye söz eder. İslâmî kaynaklarda Hz. Yûsuf un Mısır kralına, "Benimle beraber yemek yemek mi istiyorsun? Ben, İbrahim Halî-lullah'ın oğlu İshak Zebîhullah'ın oğlu Ya'*küb Nebiyyullah'ın oğluyum" dediği riva*yet edilir. Bazı kaynaklarda [59][291] İshak'ın kurban edilişiyle ilgili birçok hadis rivayet edilirse de bun*ların hiçbiri sahih hadis mecmualarında bulunmamaktadır. Bu son kaynaklardaki hadislerde Hz. İshak sadece ismen zikredilmektedir.
Kur'an ve hadisler dışındaki İslâmî kay*naklara göre Sâre, Hz. İbrahim'in amcası Harran'ın [60][292] kızıdır. Lût kavmini helak et*mekle görevli melekler Allah'ın emriyle İbrahim'e uğrayıp ona ve Sâre'ye bir ço*cukları olacağını müjdeleyince bunu du*yan Sâre gülmüş ve Cebrail'e bu işin ola*bilmesinin alâmetini sormuştur. Cebrail eline kuru bir dal alıp parmaklan arasın*da yuvarlamış, neticede dal yeşermiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim, "O doğacak çocuk Allah'a kurbandır" demiştir. İshak, Esav ve Ya'küb'un doğumlarından sonra 100 yıl daha yaşamış, 170 yaşında vefat etmiştir. Çocukları onu babası İbrahim'in yanına defnetmişlerdir.[61][293] İslâmî kaynaklarda geçen İshak'la ilgili bilgiler yahudi kaynaklarındakilerle bü*yük benzerlik gösterir.

Bibliyografya :


Lisânü'l-'Arab, "shk" md.; Mustafavî, et-Tah-kik, I, 73; Müsned, I, 236, 270; II, 96; Buhârî. "Enbiyâ1", 10, 13, "Tefsir", 12/1, "Ferâ'iz", 9, "Ta'bînTr-rü'yâ", 6. 9; İbn Mâce. "Tıb", 36; Ebû Dâvûd, "Sünnet", 20; Tirmizî, 'Tib", 18; Sa'le*bî. 'Arâ'isü'l-mecâlis, Beyrut 1985, s. 81-102; Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîkl. el-Mu'arreb (nşr Ahmed Muhammed  Şâkir). Tahran 1966, s. 13-14; E. Mangenot. "Isaac", DB, III/l, s. 930-935; J. Horovitz, Koranische üntersuchungen, Le-ipzig 1926, s. 90-91; H. Cazelles. Patriarches. Abrahamet Isaac", DBS, VII, 130-131;a.mlf.. "Isaac", Cathoticisme, Paris 1967, VI, 114-115; C. C. Torrey. The Jeıvish Foundation of İslam, MewYork 1933, s. 49; A. Jeffery, TheForeign Vocabulary of the Qur'ân, Cairo 1938, s. 60; L. Hicks. "Isaac", IDB, II, 728-731; R. W. Moss- E. T. Ryder. "Isaac", DB2, s. 422-423; W. M. Watt. "İshak", EF (Fr.), IV, 114-115; D. W. Martin. "Isaac", New Cathoüc Encyclopedİa, Wash*ington 1967, VII, 661; I. Jacobs. "Akedah", EJd., M, 480-484; "Isaac", a.e., IX, 4-6; F. E. Greenspahn. "Isaac", ER. VII, 287-288; Dic-tionnaire encydopedique du Judaisme, Paris 1993, s. 90-92, 548-549
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/hz-ishak-t11354.0.htmlsana senden olur her ne olursa başın selamet bulur dilin durursa.....


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Öğrenciye hamburger yasağı gelmesi iyi oldu Receb-i Şerifimiz, üç aylarımız mübarek olsun ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.064 saniyede oluşturulmuştur


Hz İshâkGüncelleme Tarihi: 08/08/20, 15:24 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim