Türkiyede Evliya Kabirlerinin Bulunduğu Şehitler-Türbeler - Dinimizin Önemli Şahsiyetleri
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.129 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.916 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22986 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Türkiyede Evliya Kabirlerinin Bulunduğu Şehitler-Türbeler, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 6302 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Türkiyede Evliya Kabirlerinin Bulunduğu Şehitler-Türbeler}   Okunma sayısı 6302 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı turab

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 274
 • Konu: 93
 • Derviş: 2817
 • Teşekkür: 1
Adana
Abdülgafûr Dede (Seyyid)
Abdürrezzâk Dede
Arpacı Dede
Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman
Abdülhakim Hüseynî
Muhammed   raşit

Afyon
Abapûş-i Velî
Abdurrahman
Sultan
Ahmed Dede
Çelebi
Ârif Küçük
Destine Hâtun
Fürûrî Mehmed Dede
Hacım
Sultan
Karahisârî
Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim Dede
Ağrı
Abdürrahîm
Arvâsî
Hânî Baba
İbrâhim Arvâsî
Mehmed Emîn Efendi
Seyyid Abdülazîz

Aksaray
Pîr Ali Aksarâyî
Somuncu Baba
(Hamîd-i Aksarâyî)
Yûsuf Hakîkî
Baba

Amasya
Abdürrahîm-i
Merzifonî
Ali
Hâfız
Amasyalı Seydi Halîfe
Bahşî Halîfe
Gani
Baba
Garib
Hâfız
Habîb
Ömer Karamânî
Halkalı Evliyâ
İğneci Baba
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
Kılıç
Dede
Kırklar Dede
Kurtboğan
Evliyâsı
Mustafa Âkif Efendi
Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
Pîr İlyas
Pîrî
Baba
Sadreddîn
Muhammed    Horasânî
Sarı Ahmedzâde El-Hac Mehmed Efendi
Şeyh Sâdî
Topçu Dede

Ankara
Abdülhakîm
Arvâsî
Ahmed Mekkî Efendi
Ali
Rızâ Acara
Ali
Semerkandî
Hacı
Bayrâm-ı Velî
Zeynelâbidîn
Zivingî

Antalya
Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın
Ahî Bayram
Ali
Gâlib Vasfi Efendi
Alihan Baba
Baltalı
Dede
Dedebağ
Dede
İmâm
Baba
Karacaahmed Sultan
Muhammed   
Zühdi
Süleymân
Rüşdî Efendi
Şeyh
Kemâl
Efendi
Şihâbüddîn
Ahmed Sivâsî
Yâren
Dede

Balıkesir
Hasan Baba
Pîr Ali Efendi
Veli Şemseddîn

Bilecik
Dursun Fakîh
Ebdâl Kumral
Edebâlî
Şeyh Muhlis Baba

Bingöl - Kiğı
Yûsuf Harpûtî

Bitlis
Abdurrahmân
Tâgî
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî
Ziyâeddîn Nurşînî

Bolu
Akşemseddîn
Geredeli Abdullah Efendi
Sâfî Âmidî
Bolevî

Bursa
Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdürrahîm
Tırsî
Abdülganî
Efendi
Abdülkerîm Kâdirî
Abdüllatîf Kudsî
Açıkbaş
Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn
Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı
Kara Halîl Hayreddîn Paşa
Dâvûd-i
Halvetî
Dâvûd-i Kayserî
Dede Halîfe
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu
Rûmî
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Lâmiî
Çelebi
Lütfullah
Efendi
Kara
Hoca
Kutbüddîn
İznikî

Miskâlî Efendi
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî
Mehmed Efendi
Veli Şemseddîn

Çanakkale - Gelibolu
Ahmed Bîcân
Ahmed Câhidî Efendi
Yazıcızâde Muhammed    Efendi

Çankırı
Murâd-ı Velî (Eldivan)
Çorum
Adülbâkî
Efendi
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan
Çelebi
Muhyiddîn-i İskilibî
Yûsuf Bahri Efendi

Denizli
Abdil
Dede
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed
İzzet Efendi
Arab Dede
Avdan
Baba
Bedirhan Bey
Deynekli Baba
Hacı Osman
Nuri Kepenek
Hacı
Şam Dede

Hasan
Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan
Koyun Baba
Mecnun Dede
Sultan Sarı Baba
Şa'bân Dede
Şeyh
Elvan
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca Hayreddîn

Diyarbakır
Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî

Edirne
Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Süleyman Zâtî Efendi
Tütünsüz Baba
Veli Dede

Elazığ
Ali
Septî
Ankuzu Baba
Arab Baba
Beşik Başa
Beyzâde Efendi
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi
Fâtih Ahmed Baba
Hacı Ali Efendi
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
İmâm Efendi
Mahmûd Sâminî
Murâd Baba
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi
Seyyid Ahmed Çapakçûrî

Erzincan
Hacı Muhammed    Sâmi Efendi (Piri Sami)
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed    Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed    Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi

Eskişehir
Ebû Muhammed    Bayram Efendi
Yûnus
Emre

Gâziantep
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed    Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi
Giresun
Seyyid Mahmûd Çağırgan


Hakkari
Abdullah-ı Şemdînî
Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih
Tâhâ-i Hakkârî
Hatay
Abdullah bin Hubeyk
Ahmed bin Âsım Antâkî
Ahmed Kuseyrî
Yûsuf bin Esbât


Isparta

Berdeî Sultan
Beşîr-i Ebşîr
Burhâneddîn bin Muhammed   
Eğridirî
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed    Çelebi Sultan
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan
Zekeriyyâ
Sultan

İçel

Muhammed    Nûreddîn Efendi
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî
İzmir

Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi
Birgivî
Es'ad Efendi
Es'ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi

İstanbul

Ahmed Şîrânî
Kâsım
Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kevserî
Muhammed   
Efendi
Mustafa
Efendi
Vişnezâde

Bakırköy
Abdurrahmân Nesîb Efendi

Beşiktaş
Abdülhay Efendi
Neccârzâde
Neccârzâde Muhammed    Sıddık
Nûri
Efendi
Yahyâ Efendi

Beyoğlu
Esrâr Dede
Gavsî Ahmed Dede
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hâşimî Emîr Osman
Hüseyin Dede
Îsâ Dede
Kavukçu Ali Dede
Muhammed    Kumul
Efendi
Şeyh Gâlib Dede
Şeyh İsmâil Rûmî
Şeyh Mehmed Rûhî Dede

Eminönü
Ahmed
Ziyâüddîn Efendi
Ahmed
Ziyâeddîn Gümüşhânevî
Hakîm
Çelebi
Hasan Hilmi Efendi
Hızır
Çelebi
Mahrûk Efendi
Mehmed Zâhid Kotku
Muhammed    Ziyâd
Muhammed    Kâmil Efendi
Mustafa Fevzi Efendi
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî
Safranbolulu İsmâil Necâti
Ünsî Hasan Efendi
Vefâ Konev

Eyüb
Abdullah
Kaşgarî
Abdülehad
Nûri
Alâeddîn
Arabî Efendi
Hasırîzâde
Hoca
Sa'deddîn Efendi
Hüsâmeddîn Nakşi
İbrâhim Efendi
Îsâ
Geylânî
Muhammed    Fethi
Ali Efendi
Murâd-ı Münzâvî
Murtazâ
Efendi
Mustafa İzzî Efendi
Müeyyedzâde
Abdurrahîm Çelebi
Süleymân Sıdkı Efendi
Şerifzâde
Mehmed Efendi
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi
Şimşir Baba
Sivâsî Abdülmecîd Efendi
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak

Fâtih
Abdullah
Hasîb Yardımcı
Abdurrahmân
Sâmi Niyâzî
Abdülazîz
Bekkine
Ahıskalı
Ali Haydar Efendi
Ahmed
Amiş Efendi
Ahmed İbni Kemâl
Evranos
Dede
Feyzullah
Efendi
Harputlu İshâk Efendi
Hasan Adlî Efendi
Hattat Hâfız Osman Efendi
Mahmûd Çelebi
Mehmed
Emin
Tokâdî
Molla Gürânî
Muhammed    Murâd Efendi
Muhammed    Nûreddîn Efendi
Mustafa Hâkî Efendi
Müstekimzâde Süleyman
Sa'deddîn
Nalıncı Baba
Necîb Efendi
Nûreddîn
Cerrâh
Nûreddîn Efendi
Nûreddînzâde Muslihuddîn
Nûrullah Efendi
Oflu
Muhammed    Emin Efendi
Ramazan Mahfî Efendi
Saçlı İbrâhim Efendi
Sa'düddîn İsmâil Efendi
Sâlih Efendi
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi
Sarı Nasûh
Selâhaddîn Uşâkî
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî
Seyyid Nizâm Efendi
Seyyid Seyfullah Kâsım
Efendi
Seyyid Velâyet
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî
Süleymân Halvetî
Sünbül Sinân Efendi
Şeyh Abdülhalim Efendi
Şâh Muhammed    Çelebi
Vânî Ahmed Efendi
Ya'kûb Germiyânî
Yanyalı Mustafa İsmet
Zenbilli
Ali
Efendi

Sarıyer
Zarîfî
Hasan Efendi

Üsküdar
Abdullah
Efendi
(Himmetzâde)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî
Abdurrahmân-ı Harpûtî
Abdülhay Celvetî
Ahıskalı
Abdullah Efendi
Ahmed Raûfî
Ali Behçet Efendi
Himmet
Efendi
İbrâhim Hayrânî
Muhammed    Tevfik Bosnevî
Mustafa Mânevî Efendi
Nâbî
Nasûhî Üsküdârî
Nûri Efendi
Rûşen Efendi
Selâmi Ali Efendi
Seyyid Yahyâ Efendi
Sinan Erdebîlî
Süleymân
Hilmi Tunahan
Zâkirzâde
Abdullah Efendi

Şişli
İdrîs-i
Muhtefî
Zeytinburnu
Merkez Efendi
Sarı Abdullah Efendi
Seyyid Muslihuddîn Efendi
Şeyh Ali Behçet Efendi

Kahraman Maraş
Çomak Dede
Dârendeli Muhammed    Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman
Alâeddîn Halvetî
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre

Kars
Muhammed    Karsî

Kastamonu
Abdurrahmân Efendi (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa'bân-ı Velî

Kayseri
Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed   )
Bostancı Baba
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî

Kırklareli
Mehmed Eşref Efendi
Şühûdî Efendi

Kırşehir
Ahî Evran
Âşık Paşa
Hacı Bektâş-ı Velî
Mîrim Halvetî

Kocaeli
Ahmed Hilmi Efendi
Sultan Baba

Kütahya
Ahmed Dede
Kalburcu Şeyhi
Muhyiddîn Muhammed   
Sâkıb Dede
Şeyhî

Konya
Abdullah-ı Bosnevî
Ahmed Eflâkî
Ali Gav Sultan
Ateşbâz Velî
Baba Nîmetullah Nahcuvânî
Behâeddîn
Veled
Bergamalı
Hacı İbrâhim Efendi
Bosnalı
Abdullah Efendi
Bostan Çelebi
Celâleddîn-i Rûmî
Cemel Ali Dede
Çelebi Bustan
Çelebi Cemâleddîn
Çelebi Ferruh
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Dede Molla
Dediği Sultan
Evhadüddîn
Kirmânî
Fahri Efendi
Hacı Abdullah Efendi
Hacı
Veyiszâde Mustafa Efendi
Hâdimî
Hârûn-i
Velî
Kâsım
Halîfe
Ladikli Hacı Ahmed Ağa
Mahmûd
Hayrânî
Mahmûd
ve İynel Sultanlar
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
Muhammed    Kudsî Bozkırî
Pîr
Esad Sultan
Pirebi Sultan
Sadır Sultan
Sadreddîn Konevî
Sarı Ya'kûb
Selâhaddîn Zerkûb
Seyyid
Hârûn Velî
Sultân-ül-Ulemâ
Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Şems-i Tebrîzî
Şeyh Ulemâ
Ulu Ârif Çelebi

Malatya
Abdullah Fahri Baba
Abdurrahman Efendi
Arabgirli Ömer Baba
Boranlı Mustafa Baba
Fethullah Mûsulî
Hacı Ahmed Efendi
Hamîd-i Aksarâyî
Keşşâf Hoca
Somuncu Baba
Tâcüddîn Velî
Manisa
Ahmed Şemseddîn Marmaravî
Balzat Hacı Baba Velî
Mecdüddîn Îsâ
Sefer Efendi
Şeyh Sinân
Taşkesenli İbrahim Efendi
Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin
Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
Şehmuz Sultan
Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Muğla
Şâhidî İbrâhim Dede

Muş
Müştak Baba

Nevşehir

Hadimü'l
Fukara Abdullah Baba
Demir Hoca
Hasan Dede
Niğde

Abdullah Efendi
Ahmed
Kuddûsî
Hacı Mahmûd Efendi
Kemâl Ümmî
Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize

Hasan Dede

Samsun

Îsâ Baba
Kılıç Dede
Seyyid
Ahmed-i Kebîr-i
er-Rufâî
Şeyh Kutbeddîn

Siirt

Fakîrullah
Gavs-ül-Memdûh
İbrâhim Hakkı Erzurûmî
Molla Halil Si'ridî
Molla Osman Efendi
Muhammed   
Hazîn
Mûsâ Hâlidî
Şeyh
Abdurrahmân eş-Şâvirî
Şeyh Hüseyin Basretî
Şeyh Muhammed    Aynî
Şeyh-ün-Neccâr
Şeyh Mûsâ
Şeyh Sabri
Şeyh Süleymân
Şeyh Türkî
Veysel
Karânî
Zemzem-il
Hâssa

Sinop

Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl

Sivas
Abdülvehhâb
Gâzi
Kara Şems
Şeyh Merzübân-ı Velî

Şanlıurfa

Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Şeyh Mesut Horasânî
Şırnak - Basret
Ahmed
Cüzeyrî
Meymûn bin Mihrân
Muhammed    Kadri Hazin
Muhammed    Saîd
Sâlih Sıbkî
Şeyh Hâlid Cezerî
Şeyh Hâlid Zibârî
Şeyh
Muhammed    Biserî (Kesikbaş)
Şeyh Seydâ

Tekirdağ

Ahmed Sârbân
Behiştî
Pîr Ali Efendi

Tokat

Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali
Osman Efendi
Behrullah Efendi
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi
Muharrem Efend
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi

Trabzon
Hacı Dursun Efendi

Uşak
Alâeddîn Uşâkî

Van
Abdurrahmân
Arvâsî
Abdurrahmân
Baba
Abdülmecîd Efendi
Fehîm-i
Arvâsî
Halîfe Mustafa Efendi
Muhammed    Kutub Efendi
Muhammed    Masûm
Muhammed   
Reşîd
Muhammed    Sıddık Arvâsî
Resûl Zeki Efendi
Seyyid Abdülhakîm
Sofu Baba
Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat

Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi
Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi


Yeri
Bilinmeyenler
Saîd Nursî

....


( paylaşımınız için teşekkür ederiz. Lütfen Başlıkları "BÜYÜK" harflerle yazmayalım  :X06 )
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/turkiyede-evliya-kabirlerinin-bulundugu-sehitlerturbeler-t16016.0.html;topicseenBİLİYORSAN KONUS İLİM ALSİNLAR BİLMİYORSAN SUS ADAM SANSİNLAR

Çevrimdışı menzilkolik

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 255
 • Konu: 16
 • Derviş: 5233
 • Teşekkür: 1
 :X06 bilgiler çok güzel X:01 X:01 :X06 :X06


Nefsinle cihad hususunda sana yardım edenle arkadaş ol. Onun sohbetlerinde bulun. Nefsinin azmasına yardım edenle arkadaş olma. Önce kendi nefsinle meşgul ol, kendi nefsine faydalı ol ve kendi nefsini düzelt. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Başkalarını aydınlattığı halde kendini eritip bitiren mum olm

Çevrimdışı Sehl

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.912
 • Konu: 208
 • Derviş: 2261
 • Teşekkür: 16
  • Gönül Hanesi..

Çevrimdışı Alperen

 • Mütevelli
 • *****
 • İleti: 4.742
 • Konu: 696
 • Derviş: 12
 • Teşekkür: 145

İstanbul'u anlatmaya devam eden Doğan Pur, İstanbul'un Dedeleri ve Babalar'ını yazdı.
DEDELER
    Abalı Dede, Üsküdar
    Abdal Yakub Dede, Fatih-Hekimoğlupaşa
    Abdullah Dede, Fatih-Kocamustafapaşa
    Ali Fani Dede, Eyüp
    Arabacı Sefer Dede, Beyoğlu-Kasımpaşa
    Aşcı Ahmed Dede, Zeytinburnu-Merkez Efendi
    Aya Dede, Fatih-Ayakapısı
    Börekçi Mustafa Dede, Üsküdar
    Çoban Dede, Fatih-Malta, Boyacıkapısı
    Davulcu Dede, Fatih-Şehzadebaşı
    Durmuş Dede, Rumelihisarı
    Edhem Dede, Eyüp
    Elekli Dede, Silivrikapısı
    Emir Dede, Fatih-Süleymaniye
    Eskici Dede, Fatih-Unkapanı
    Esrar Dede, Beyoğlu-Galata Mevlevihanesi
    Evrenos Dede, Eyüp-Zal Mahmud Paşa
    Evrenos Dede, Fatih-Nişanca
    Fenayi Dede, Üsküdar
    Ferruh Dede, Eyüp
    Gaybullah Dede, Zeytinburnu
    Hasan Dede, Fatih-Keçeciler
    Havlucu Dede, Beyoğlu-Kasımpaşa
    Hayreti Dede, Beyoğlu-Sütlüce
    Helvacı Dede, Fatih-Süleymaniye
    Horoz Mehmed Dede, Fatih-Unkapanı
    Hüseyin Fahreddin Dede, Eyüp-Bahariye
    İbrahim Edhem Dede, Fatih-Karagümrük
    Kapani Mehmed Dede, Fatih-Unkapanı
    Kaşıkcı Mustafa Dede, Fatih-Molla Gürani
    Kavak Dede, Anadoluhisarı
    Kavukçu Ali Dede, Beyoğlu-Galata Mevlevihanesi
    Keskin Dede, Fatih-Nişanca
    Kılıç Dede, Fatih-Mevlanakapısı
    Kovacı Dede, Fatih-Çarşamba
    Koyun Dede, Beyoğlu-Balıkpazarı
    Kuzgun Dede, Kuzguncuk
    Nalıncı Mimi Dede, Fatih-Cibali
    Nenesi Dede Sultan, Üsküdar-Karacaahmed
    Örümcek Tutmaz Sudi Dede, Fatih-Yayla
    Pervane Dede, Eyüp
    Pervane Dede, Fatih-Samatya
    Peyk Dede, Fatih
    Saçlı Kasım Dede, Yedikulekapısı
    Salih Dede, Göksu
    Sarı Mustafa Dede, Sarıgazi
    Sineçak Yusuf Dede, Beyoğlu-Sütlüce
     Sirkeci Dede, Fatih-Ayakapısı
    Sükuti Dede, Merkez Efendi
    Süpürgeli Dede, Salıpazarı
    Süt Dede, Üsküdar-Karacaahmed
    Şenlik Dede, Beşiktaş-Maçka
    Şeyh Galib Dede, Beyoğlu-Galata Mevlevihanesi
    Şimşir Dede, Eyüp
    Telli Dede, Fatih-Aksaray
    Tezveren Dede, Beykoz-Paşabahçe, İncirliköy
    Tezveren Dede, Beyoğlu-Dolapdere
    Tezveren Dede, Fatih-Çemberlitaş,Divanyolu
    Tezveren Dede, Fatih-Kumkapı
    Toklu İbrahim Dede, Fatih-Ayvansaray
    Uryan Dede, Fatih-Şehzadebaşı
    Uyku Dede, Fatih-Kocamustafapaşa
    Üçgözlü Mehmed Dede, Fatih-Kocamustafapaşa
    Yatağan Dede, Fatih-Balat
    Yıldız Dede, Fatih-Bahçekapısı
    Zekayi Dede, Eyüp-Piyer Loti

BABALAR

    Beykoz - Akbaba Köyü'nde Akbaba Kabri
    Beykoz - Akbaba Köyü'nde Akbaba Kabri
    Beyoğlu - Galatasaray'da Gül Baba kabri
    Beyoğlu - Galatasaray'da Gül Baba kabri
    Ağlamış Baba, Kilyos
    Ahi Durmuş Baba, Fatih-Bayezid
    Akbaba Mehmed Efendi, Beykoz-Akbaba Köyü
    Alemdar Baba, Alemdağı
    Ali Baba, Fatih-Cankurtaran
    Ali Baba, Fatih-Vezir Han
    Ali Gazi Baba, İçerenköy
    Arkam Baba, Beykoz-Yuşa Tepesi
    Asalı Baba, Üsküdar
    Aynalı Baba, Topkapısı
    Ayni Ali Baba, Beyoğlu-Kasımpaşa
    Baba Ali Şahzengi, Fatih-Mahmudpaşa
    Baba Cafer, Fatih-Zindanhan
    Baba Hasan Alemi, Fatih-Horhor
    Baba Haydar, Eyüp-Baba Haydar
    Baba Sungur, Beşiktaş-Dolmabahçe
    Baba Yusuf Sivrihisari, Eyüp
    Balaban Baba, Üsküdar
    Baltalı Baba, Fatih-Yenibahçe
    Bican Baba, Fatih-Malta
    Cibali Baba, Fatih-Cibali
    Ciğerci Baba, Fatih-Topkapısı
    Çeraği Hamza Baba, Fatih-Sultanselim
    Derviş Osman Baba, Fatih-Şehzadebaşı
    Deryalı Ali Baba, Zeytinburnu-Kazlıçeşme
    Düğümlü Baba, Fatih-Sultanahmed
    Ekmekçi Baba, Beşiktaş
    Ekmekçi Baba, Beyoğlu-Tophane
    Ekmekçi Baba, Fatih-Edirnekapısı
    Etyemez Mirza Baba, Fatih-Samatya
    Evlice Baba, Eyüp
    Gözcü Baba, Göztepe
    Gulami Ali Baba, Fatih-Yusufpaşa
    Gül Baba, Beyoğlu-Galatasaray
    Gül Baba, Eyüp
    Gül Baba, Fatih-Cibali
    Gül Baba, Fatih-Karagümrük
    Gül Baba, Merdivenköy
    Gülzar Baba, Fatih-Edirnekapısı
    Hadım Baba, Hadımköy
    Haki Baba, Eyüp
    Hasan Baba, Fatih-Cankurtaran
    Hasan Baba, Fatih-Halıcılar köşkü
    Hüseyin Sadık Baba, Fatih-Balat
    İbrahim Baba-ı Veli, Fatih-Kocamustafapaşa
    İnadiye Baba, Fatih-Kocamustafapaşa
    İskender Baba, Üsküdar
    Kahhar Baba, Beyoğlu-Halıcıoğlu
    Kahraman Baba, Beyoğlu-Kasımpaşa
    Kara Baba, Fatih-Çemberlitaş
    Kartal Baba, Üsküdar
    Karyağdı Baba, Eyüp-Piyer Loti Tepesi
    Kasım Baba, Üsküdar
    Kavsara Baba, Üsküdar
    Kaygusuz İbrahim Baba, Üsküdar-Karacaahmed
    Keserci Baba, Fatih-Hüsrevpaşa
    Kıble Baba, Fatih-Küçükpazar
    Koyun Baba, Fatih-Eskialipaşa
    Köpekçi Hasan Baba, Eyüp-Edirnekapı Mezarlığı
    Kuleli Baba, Kuleli
    Laleli Baba, Fatih-Laleli
    Mahmud Baba, Kadıköy-Kuşdili
    Melek Baba, Üsküdar-Karacaahmed
    Muhtedi Ali Baba, Fatih-Zindan Han
    Nafi Baba, Rumelihisarı Şehidlik
    Nakkaş Baba, Nakkaştepe
    Oruç Baba, Fatih-Şehremini
    Paşa Baba, Beyoğlu-Taksim
    Perişan Ali Baba, Zeytinburnu-Kazlıçeşme
    Saka Baba, Eyüp
    Saka Baba, Fatih-Sulukule
    Sancakdar Baba, Göztepe
    Sarı Baba, Sarıyer
    Sarı Saltuk Baba, Rumelifeneri
    Sarnıçcı Baba, Sinanpaşa
    Seydi Baba, Fatih-Haseki
    Sofu Baba, Fındıklı
    Takkeci Baba, Topkapısı
    Telli Baba, Rumelikavağı
    Turabi Baba, Beyoğlu-Kasımpaşa
    Tuz Baba, Beşiktaş
    Yörük Baba, Göztepe
    Zambak Baba, Fatih-Edirnekapısı
    Zuhurat Baba, Bakırköy

 

Doğan Pur bir fatiha niyetine haber verdi


Değildir bu bana lâyık bu bende. Bana bu lutf ile ihsan nedendir?
Bu köleniz layık olmadığı halde, bunca ikramlar ve iyilikler nedendir?

Alvarlı M. Lütfî Efe . . .


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Önce istemediler, ama... Can Bağışlayan Cömertlik ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.077 saniyede oluşturulmuştur


Türkiyede Evliya Kabirlerinin Bulunduğu Şehitler-TürbelerGüncelleme Tarihi: 15/07/20, 12:03 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim